Предложение към фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници,

за включване в проекта като асоциирани партньори

Тематични телевизионни репортажи

{flv}vei-09-2010{/flv}

Биомаса

{flv}vei-01{/flv}

Слънце 1 репортаж

{flv}vei-02-solari{/flv}

Слънце 2 репортаж

{flv}vei-solar-02{/flv}

Вятър

{flv}vei-03-vyatar{/flv}

Вода

{flv}VEI-termalna{/flv}

Биомаса

{flv}vei-05-projects{/flv}

Вода

{flv}vei-voda{/flv}

Добри практики 1

{flv}vei-07-dp1{/flv}

Добри практики 2

{flv}vei-08-it{/flv}

 
efrd

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

oprd

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”