Предложение към фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници,

за включване в проекта като асоциирани партньори

Нормативна уредба в областта на енергийна ефективност България
 1. Проект за енергийна стратегия на България до 2020 г.
 2. Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.
 3. Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2007 г.
 4. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 г.
 5. Първи национален План за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г.
 6. Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.
 7. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г.
 8. Закон за енергийната ефективност
 9. Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
 10. Закон за водите
 11. Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. за енергийните характеристики на обектите
 12. Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
 13. Наредба РД 16-294 от 1 април 2008 г. за обследване за енергийна ефективност
 14. Към Наредба РД 16-294 - декларация за годишно потребление на енергия на промишлена система (ПС)
 15. Към Наредба РД 16-294 - Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сграда
 16. Към Наредба РД 16-294 - Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система
 17. Наредба № РД-16-295 от 1 април 2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност
 18. Наредба № 16-1238 от 28 декември 2007 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра и условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност
 19. Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 20. Указания по прилагането на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 21. Енергиен паспорт
 22. Пример за енергиен паспорт на нова сграда
 23. Правила за търговия с електрическа енергия
 24. Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
 25. Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
 26. Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката
 27. Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
 28. Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
 29. Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин (загл. изм. - дв, бр. 10 от 2009 г.)
 30. Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници
 31. Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
 32. Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия
 33. Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия
 34. Наредба за регулиране на цените на природния газ (обн. дв бр.55 от 25 юни 2004 г., изм. дв бр.64 от 7 август 2007 г.)
 35. Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването
 36. Правила за управление на електроенергийната система
 37. Цени ВЕИ 2010

 
efrd

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

oprd

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”