Предложение към фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници,

за включване в проекта като асоциирани партньори

Полезни материали за ВЕИ
 1. Слънчевата енергия – да погледнем на Света с други очи!
 2. Вятърната енергия в България
 3. Биогорива – алтернативното гориво или гориво на бъдещето в Обединена Европа
 4. Енергия от земята – геотермална енергия
 5. Ко-генератор – възможност за контрол и намаляване на енергийните разходи, чрез инвестиране във високо ефективно производство на енергия
 6. Енергийна политика - учебно пособие
 7. Етикети за енергийна ефективност на домакинските електроуреди - учебно пособие
 8. Зелена книга по енергийна ефективност или как да направим с по-малко – повече
 9. Механизъм „ТЪРГУЕМИ БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ” и ESCO–услугите. Последици от въвеждането на механизма във връзка с изпълнението на изискванията на Директива 2006/32/ЕС за ЕЕ при крайното потребление и енергийните услуги
 10. Възможностите да създадем публично-частно партньорство - ръководство
 11. Публично - частното партньорство – предизвикателства и възможности - презентация
 12. Предложение за директива на европейския парламент и съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
 13. Зелен офис 1 - издание на в. Дневник и Горичка
 14. Зелен офис 2 - издание на в. Дневник и Горичка
 15. Полезни адреси в Интернет за ЕЕ и ВЕИ
 
efrd

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

oprd

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”