Предложение към фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници,

за включване в проекта като асоциирани партньори

Отчети

РЕЗЮМЕ НА МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД ЗА ПЕРИОДА 10.04.2009 – 30.06.2009 Г.

РЕЗЮМЕ НА МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД ЗА ПЕРИОДА 01.07.2009 – 30.09.2009 Г.

РЕЗЮМЕ НА МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД ЗА ПЕРИОДА 01.10.2009 – 31.12.2009 Г.

РЕЗЮМЕ НА МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010 – 31.03.2010 Г.

 
efrd

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

oprd

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”