Предложение към фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници,

за включване в проекта като асоциирани партньори

Екип на проекта
Ръководител проект
Христослава Веселинова Георгиева
Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски 66
Тел. 042/ 626297
Мобилен тел. 0886194483
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Координатор Партньор 1 – администрация на провинция Терни, Италия
Светослава Олегова Стоилова – Павлова
Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски 66
Тел. 042/ 626297
Мобилен тел. 0888718677
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Координатор Партньор 2 – Областна администрация - Стара Загора
Мариана Василева Кръстева
Областна администрация – Стара Загора
Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики" 108
Тел. 042/ 613227
Мобилен тел. 0887812333
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Счетоводител
Станимира Иванова Меразчиева
Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски 66
Тел. 042/ 626297
Мобилен тел. 0889039667
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
efrd

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

oprd

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”