Предложение към фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници,

за включване в проекта като асоциирани партньори

Основни и специфични цели
Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” за обмен на добри практики за развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион

Обща цел на проектното предложение

Да подкрепи обмена на ноу-хау и добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия.

Специфична цел/и на проектното предложение

  • Да се установят контакти и да се развият партньорства за сътрудничество, с цел разпространяване и обмен на информация, знания, умения и добри практики в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) сред целевите групи;
  • Да се създадат нови и иновационни подходи и решения в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), област в която процесът на регионално развитие изисква ново и с разширен обхват ноу-хау и добри практики.
 
efrd

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

oprd

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”