Предложение към фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници,

за включване в проекта като асоциирани партньори

Предложение за асоциирано партньорство

Търговско-промишлена палата - Стара Загора кани фирмите, които имат опит и интерес в областта на възобновяеми енергийни източници, да се включат като асоциирани партньори за развитие и надграждане на проекта  „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, изпълняван от Палатата, в партньорство с Областна администрация - Стара Загора и администрацията на Провинция Терни, Италия. 

На 10 април 2009 година се подписа договор между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Търговско-промишлена палата - Стара Загора за изпълнение на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”. Той е насочен към обмен на добри практики и развитие на технологии за използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4. Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество, Грантова схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики”. Проектът е с продължителност 16 месеца и ще се изпълнява в партньорство с Областна администрация - Стара Загора и администрацията на Провинция Терни, Италия.

С реализирането на проекта се цели да се развие междурегионалното партньорство и да се установи сътрудничество между представителите на партньорските организации и експерти, чрез обмен на информация, опит и добри практики за въвеждане на нови подходи и решения в областта на ВЕИ в общините от Старозагорска област. С това ще се подпомогне дейността на местните власти при вземането на решения за икономическото развитие на техните територии, въз основа на задълбочени проучвания и анализи за енергийния потенциал на ВЕИ.

Целева група: 11-те общини от област Стара Загора (Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Опан)

Основни дейности:
1. Разработване на методика за анализ и оценка на енергийния потенциал на ВЕИ в област Стара Загора, включваща:
•    Проучване на опита на Провинция Терни, Италия и други водещи европейски региони в анализиране на енергийния потенциал на ВЕИ и разработване на приложим за региона модел за комплексна оценка на ВЕИ;
•    Обучение на специалисти и събиране на емпирични данни съгласно разработения модел;
•    Изготвяне на анализи за енергийния потенциал на ВЕИ за общините от област Стара Загора;
•    Разработване на дългосрочни програми за насърчаване използването на ВЕИ за периода 2010 – 2015 г. в 11-те общини от област Стара Загора.
2. Разработване на пилотен проект - прединвестиционно проучване и идеен проект за избран вид ВЕИ, за конкретна община.
3. Разпространение на информация и обмен на добри практики за използването на ВЕИ.
4. Популяризиране на проекта и резултатите от неговото изпълнение чрез пресконференции, брошури, уеб сайт и други информационни събития.

Очаквани резултати:

•    Проучени италиански, български и други европейски модели, които се използват за оценка на енергийния потенциал на различните видове ВЕИ, вкл. обменени информация, опит, ноу хау и добри практики.
•    Създаден приложим за българските условия модел за анализ и оценка на ВЕИ.
•    Организирано и проведено обучение на специалисти за събиране на емпирични данни и работа с разработения модел.
•    Съставени бази данни с информация и анализи на енергийния потенциал на всички 11 общини от Старозагорска област и обобщена база данни с информация за енергийния потенциал на областта.
•    Разработени анализи за енергийния потенциал на ВЕИ за всяка община по отделно.
•    Проучен италианският опит, обменени информация, опит и добри практики в разработването на регионални планове и програми за ВЕИ.
•    Разработени програми за насърчаване използването на ВЕИ за периода 2010 – 2015 г. за всички 11 общини от Старозагорска област.
•    Разработен пилотен проект за прединвестиционно проучване и иден проект за определен вид ВЕИ, за конкретна община, с възможност за мултиплициране.
•    Обменени информация, знания, опит, техники, технологии, методи и добри практики в областта на ВЕИ и разширено междурегионално партньорство.
•    Подготвена тематична телевизионна рубрика и излъчена в 8 издания на предаването „Инициатива” по ТВ Стара Загора.
•    Отпечатани Брошури с източници за финансиране на проекти за ВЕИ и с добри европейски практики в областта на ВЕИ, отпечатани дипляни с описание на проекта, организирани пресконференция и информационен ден.
•    Разработена и поддържана интернет страница на проекта към „Икономически портал на регион Стара Загора” www.chambersz.com с информация за реализацията на проекта и резултатите от него; публикувани информации за проекта на интернет страниците на партньорските организации: www.provincia.terni.it  и www.sz.government.bg.
•    Осигурена устойчивост и развитие на дейностите по проекта.
Очаквани допълнителни ефекти:
Резултатите от проекта и тяхното популяризиране ще провокират и ще повишат интереса на български и чуждестранни инвеститори за изграждане на инсталации за усвояване на ВЕИ в Старозагорския регион. С тяхното реализиране се очаква:
•    да се подпомогне икономическото развитие на общините от Старозагорския регион чрез реализиране на ефективни публично-частни партньорства;
•    да се постигне сериозен екологичен ефект от подобряване на екологичната обстановка в региона;
•    намаляване на емисиите парникови газове, което ще спомогне за изпълнение на поетите национални ангажименти към Протокола от Киото;
•    намаляване на енергийната зависимост на региона и страната от външни енергийни ресурси;
•    да се подпомогне устойчивото развитие на Старозагорския регион.
За ускоряване на тези процеси, проектните партньори се обръщат към заинтересовани фирми и организации с предложение да се включат като асоциирани партньори за развитие и надграждане на проекта.

Асоциираните партньори:

•    Ще получават редовно информация за развитието на проекта;
•    Ще бъдат включени в базата данни на проекта със своя профил, конкретните си намерения и опит в сферата на ВЕИ, която ще бъде публично достъпна и ще бъде свързана с аналогични европейски бази данни за търсене и предлагане на партньорства и инвестиционни интереси;
•    Ще могат да получават данни и резултати от анализа на потенциала на ВЕИ в общините по време на изпълнението на проекта, както и пълен достъп до окончателните резултати;
•    Ще имат право да участват със свои представители в работните групи по време на изпълнението на проекта и да дават предложения (вкл. инвестиционни за публично-частни партньорства) за включване в програмите за ВЕИ в общините;
•    Ще могат да се възползват от възможностите на най-голямата европейска бизнесподкрепяща мрежа Enterprise Europe Network за обмяна на информация, научни знания, кооперационни партньорства  и трансфер на технологии;
•    Ще получават редовно информация за възможности за финансиране на проекти по ВЕИ, както и за търсене на партньорства за реализиране на проекти по ВЕИ;
•    Ще получат пълно съдействие от Центъра за енергийна ефективност към Търговско-промишлена палата - Стара Загора за разработване и реализиране на конкретни техни проекти по ВЕИ.
Ако желаете да се включите като асоциирани партньори в проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, моля попълнете приложената заявка. Екипът на проекта ще се свърже с Вас за уточняване на условията.

Заявка за включване, като асоцииран партньор.

За допълнителна информация:
Олег Стоилов
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. Г. С. Раковски 66
тел. 042/ 626 297
факс 042/ 626 033
GSM: 088 830 3103
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
efrd

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

oprd

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”