Събота, 19 Октомври, 2019

CE маркиране

 

Какво представлява CE маркировката?

Буквите "CE" са съкращение от френския израз "Conformité Européene" който буквално означава "Европейско съответствие".

 

CE маркировката е въведена от Европейската комисия и Комисията е тази, която определя условията за употребата на знака в съответствие с различните директиви за СЕ маркировката. Поставяйки CE маркировката, производителят или негов представител в границите на ЕС декларира(т), че отделният продукт е в съответствие с общите предписания за безопасност, посочени в директивите за CE маркировката. Производителите извън ЕС могат да посочат вносители от Европа, които да бъдат техни представители за Съюза.

 

Защо е въведена CE маркировката?

CE маркировката играе ролята на “Европейски паспорт”. По-конкретно, целите, които изпълнява СЕ маркировката, са следните:

sticky-bgCE маркировката върху даден продукт е декларация от страна на производителя, че продуктът отговаря на съществените изисквания от съответното Европейско законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната среда. На практика, това са така наречените “Продуктови директиви”. Продуктовите директиви съдържат “съществените изисквания” и/или “техническото ниво” и “Хармонизираните стандарти”, на които трябва да отговаря продукта. Хармонизираните стандарти са техническите спецификации (Европейски документи за стандарти или хармонизация), които са установени от няколко Европейски агенции по стандартите (CEN - European Committee for Standardization - Европейски комитет по стандартизацията, CENELEC - European Committee for Electro-technical Standardization - Европейски комитет за електротехническа стандартизация, и др.).
sticky-bgCE маркировката върху продуктите показва на служителите в съответните министерства и ведомства, че продуктът може да се въведе законно на пазара в страната.
sticky-bgCE маркировката върху продукта гарантира свободното движение на продукта в рамките Единния пазар на страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия) - това прави общо 28 държави.
sticky-bgCE маркировката върху продукта позволява изтеглянето на продуктите, които не съответстват на нормите от страна на митническите и мониториращите органи.

   

   

  Кои продукти могат да бъдат означение със СЕ?

  Това са продукти, които ще бъдат въведени на пазара на Общността за първи път, т.е.:

   

  icon_list Нови продукти, които са произведени в страните-членки
  icon_list Нови, използвани продукти и продукти втора употреба от трети страни (за нови се считат и продуктите, които са претърпели значителни промени)

  По-конкретно, могат да се обособят следните продуктови групи:

  • Газови уреди (AppliGas)
  • Въжени линии, предназначени за превоз на хора
  • Нисковолтови съоръжение
  • Строителни материали
  • Съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (Atex)
  • Взривни вещества за граждански цели (“граждански експлозиви”)
  • Бойлери за топла вода
  • Домакински хладилници и фризери
  • Асансьори
  • Машини
  • Плавателни съдове за отдих
  • Медицински изделия
  • Активни медицински изделия за имплантиране
  • Медицински изделия за диагностика In Vitro
  • Неавтоматични везни
  • Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
  • Лични предпазни средства
  • Обикновени съдове под налягане
  • Съоръжения под налягане
  • Играчки
  • Морско оборудване
  • Транс-Европейски конвенционални железопътни системи

   

  Отбележете, че не е необходимо даден продукт да напуска страната, за да се налага неговото маркиране със знака СЕ.

   

  Каква е процедурата?

  checklist-bg Определяне дали някоя от директивите се отнася до продукта. Ако е приложима повече от една директива, продуктът трябва да съответства на всички директиви.
  checklist-bg Определяне до каква степен продуктът отговаря на съществените изисквания за проектирането и производството според приложимата директива (директиви).
  checklist-bg Избор на процедурата за оценка на съответствието от модулите, които се съдържат в директивата за продукта. Съществуват няколко модула, съгласно които може да се оцени съответствието. Тези модули са изброени по-долу:
  Module A: Вътрешен производствен контрол
  Module Aa: Намеса от Нотифициран орган (вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване)
  Module B: Изследване на типа
  Module C: Съответствие с типа
  Module D: Осигуряване на качество на производството
  Module E: Осигуряване на качество на продукта
  Module F: Проверка на продукта
  Module G: Проверка на единичен продукт
  Module H: Пълно осигуряване на качеството
   checklist-bg Съставяне на техническо досие (техническа документация), което дава информация относно проектирането, производството и работата на продукта. Това досие трябва да се съхранява в продължение на минимум 10 години от последната дата на производство на продукта (освен ако Директивата изрично не предвижда друг срок). Съдържанието на техническото досие е подробно описано във всяка конкретна директива, в обхвата на която е съответния продукт.
   checklist-bg Задължение на производителя или упълномощен негов представител да състави ЕС декларация за съответствие, която трябва да съдържа необходимата информация, за да се идентифицират: директивата, съгласно която се издава декларацията, производителя, неговият упълномощен представител, нотифицираният орган, оценил съответствието (ако е приложимо), продукта.Поставяне на CE маркировката върху продукта.

     

    Повече информация:

    Полезни интернет връзки:

    Обща информация за CE маркировката: http://www.cemarking.net/
    http://www.newapproach.org/

    LAST_UPDATED2