Събота, 19 Октомври, 2019

ISO 9000

Групата от стандарти ISO 9000 представлява международен консенсус за добри управленски практики, чрез прилагането на които организацията може да осигури постоянство в доставяне на продукти или услуги, отговарящи на качествените изисквания на клиентите. Тези добри практики са синтезирани в комплекс от стандартизирани изисквания за системи за управление на качеството, без значение на това с какво се занимава организацията, колко е голяма, каква е формата на собственост и т.н.

 

Защо моята организация би трябвало да внедри ISO 9000?


Съществуването на организация без клиенти или с недоволни клиенти е в опасност! За да се запазят клиентите - и да бъдат те доволни - вашият продукт /или услуга/ трябва да отговаря на техните изисквания.

ISO 9000 осигурява изпитана и изпробвана рамка за прилагане на систематизиран подход за управление на вашите бизнес процеси /дейността на вашата фирма/, така че те постоянно да отговарят на изискванията и очакванията на клиентите.

 

Как работи групата от стандарти ISO 9000?

 

Изискванията към системите за качество са стандартизирани, но повечето от нас предпочитат да мислят, че бизнесът им е уникален. Така че как точно се прилага ISO 9000 в една еднолична фирма, от една страна, или в една мултинационална производствена компания, или в обществен орган, или в правителствена агенция?

 

Отговорът е, че ISO 9000 формулира на какви изисквания трябва да отговаря вашата система за качество, а не диктува как да вашата организация да им отговори, което осигурява широк обхват и гъвкавост при приложението им в различни отрасли и различни бизнес култури… както и в различни национални култури.

 

Групата от стандарти ISO 9000 включва стандарти, които осигуряват на организацията ръководство, правила и изисквания за това какво прави една система за управление на качеството ефективна. ISO 9004-1 /и другите части на ISO 9004/ са стандарти, съдържащи правила и ръководства за елементите на управление на качеството и системите за качество.

 

Тази група от стандарти включва също и модели, спрямо които тези системи могат да бъдат одитирани, за да бъдат организацията и нейните клиенти сигурни, че системата функционира ефективно. Трите модела за осигуряване на качество са ISO 9001, ISO 9002 and ISO 9003.

 

И последно, групата стандарти включва и стандарт за терминология, и други стандарти, които могат да бъдат описани като "поддържащи инструменти", съдържащи ръководства и правила по някои специфични аспекти.

 

Какво следва, ако моята организация внедри ISO 9000?

 

Организацията трябва да извърши одит на системата си за качество, основана на ISO 9000, за да потвърди, че управлява процесите си ефективно, или, казано по друг начин, да провери дали контролира напълно своите дейности.

 

В допълнение, организацията може да покани клиентите си да проверят системата за качество, за да ги убеди, че организацията е в състояние да доставя продукти или услуги, които ще отговарят на техните изисквания.

 

И последно, организацията може да ангажира независим орган за сертификация на системи за качество, за да получи сертификат за съответствие с ISO 9000. Последната възможност се оказа изключително популарна на пазара, тъй като независимата оценка се възприема за правдоподобна. По този начин може да се избегнат множество одити от страна на клиенти или да се намали честотата или продължителността на тези одити.

 


Сертификатът може да служи и като бизнес препоръка между организацията и потенциалните клиенти, особено когато достъвчик и клиент са нови един за друг, или географски са много отдалечени /при експорт/.

 

ISO 9000 "Едно-Две-Три"

 

Ако сте чували за ISO 9000, то сигурно е при споменаване на ISO 9001, ISO 9002 или ISO 9003, трите модела за осигуряване на качество, спрямо които организациите могат да се сертифицират. Понякога сигурно сте се чудили каква е разликата между тях. Отговорът е, че разликата е единствено в обхвата им.

  • ISO 9001 поставя изискванията за организация, чийто бизнес процес включва всички отделни фаза - от проектиране и разработване, до производство, инсталация и обслужване.

  • ISO 9002 е подходящия стандарт за организация, която не извършва проектиране и разработка, тъй като в него не се включват изискванията за контрол на проектирането на ISO 9001, всички останали изисквания са идентични.

  • ISO 9003 е стандартът, подходящ за организация, чиито бизнес процеси не включват контрол на проектирането, контрол на производството, закупуването и обслужването, и която използва основно инспекция и тестване на крайните продукти, за да отговарят на конкретни изисквания.

Тоест, една организация избира спрямо кой от трите стандарта ISO 9001, ISO 9002 или ISO 9003 да сертифицира своята система за качество в съответствие с бизнес процесите, включени в системата за качество.

От къде се появи ISO 9000 и кой стои зад него?

Кой?

В системата на ISO стандартите се разработват от национални делегации на експерти от бизнеса, правителствата и други организаци. Те се избират от институтите за национални стандарти, участващи в техническия комитет и от тях се изисква да представят консенсусна позиция, основана на общото мнение от съответната страна. През 1979 беше одобрен нов технически комитет по ISO : ISO / TC 176, Управление на качеството и гаранции за качество. Първоначално 20 страни взеха решение да станат активен участник в работата на този нов комитет ( P - members ) и други 14 решиха да следят работата като наблюдатели ( O - members ). Днес повече от 50 страни участват в ISO / TC 176 с още около 20 страни наблюдателки. Този комитет започва работа и през 1986 г. завършва първите стандарти. Публикувани през 1987, тези стандарти са вече добре известни под името "серия ISO 9000".

Какво?
Когато комитетът ISO / TC 176 започва работа по разработване на родови стандарти за управление на качеството за световно приложение, той има на разположение солидна база от национален опит в тази област, по-специално от Великобритания и Канада. Стандартите BS 5750 във Великобритания са добре познати и приети, в Канада широко се използват серия от национални стандарти, познати като CSA Z 299.

Други страни, с добре развити практики в сферата на управление на качеството, като Япония, също изразяват интерес към работата на този комитет.

Как?
Може би досега сте мислили, че ISO стандартите се разработват от експерти на трудов договор, работещи в изолирани от действителността кули, които просто си измислят стандарти, за да карат потребителите да се съобразяват с тях. Сега вече знаете, че бизнес средите, заинтересувани от евентуално внедряване на дадени стандарти, са тези, които осигуряват експертите, разработващи стандарти.

LAST_UPDATED2