J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

 

 Предимствата на  медиацията

 

·     Страните сами определят интересите и приоритетите си.

·     Страните сами контролират резултата от процедурата.

·     Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.

·     Решаването на спорове чрез медиация спестява време.

·     Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура.

·     Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време.

·     Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.

·     Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация.

·     Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

 

Спорове, които могат да се решат чрез медиация

 

·     търговски спорове – между търговци; по търговски сделки; членство в търговски дружества; банки; финансови спорове; конкуренция;  

      интелектуална собственост и др.

·     застрахователни спорове – застраховки, изплащане на застрахователни обезщетения и др.

·     трудови спорове – трудови договори прекратяване, обезщетения, трудови възнаграждения, трудов стаж и др.; колективни трудови договори

·     непозволено увреждане – имуществени и неимуществени вреди

·     спорове по наемни отношения – наемна цена; повреди; изваждане на наемател

·     потребителски спорове – гаранционни срокове и рекламации

·     спорове от сферата на строителството – между граждани, архитекти, проектанти,

      строители, надзорници и др.

·     спорове от публичен интерес – екологични, етнически и др.

·     граждански спорове – семейни, битови, вещни, облигационни

 

Ролята на медиатора

 

Медиаторът представя процедурата и правилата, които страните се договарят, че ще следват.

Медиаторът изслушва гледните точки и изявленията на всяка една страна, без да изказва мнение или заключение, свързано със спора.

Медиаторът подпомага страните да изяснят причините за спора, най-общо чрез съсредоточаване на дискусията предимно върху техните интереси, а не върху правните им позиции.

Медиаторът улеснява комуникацията между спорещите страни и трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му.

Медиаторът се опитва да придвижи страните отвъд дискусията за това, кое е правилно и кое погрешно, и се опитва да ги насочи към разглеждане на възможности, които биха довели до споразумение. 

Медиаторът е безпристрастен в процедурата на медиация. Той не е съдия, не е арбитър, нито адвокат на която и да е от страните.

Медиаторът не дава никакви правни или професионални съвети или информация.

Медиаторът се отнася към всички коментари и изявления, направени от всяка една от страните в индивидуална сесия, като към конфиденциална информация, освен ако страната пожелае друго.

Медиаторът може да подпомогне спорещите като очертае условията на постигнатото споразумение, така че страните да могат да съставят писмено споразумение.

 

Започване на процедура по медиация

 

Медиацията е процедура, която може да се приложи във всяка фаза на даден спор. Препоръчително е процедурата да започне непосредствено след възникване на спора, преди неговата ескалация и преди внасянето му в Съда.

·     Двете или една от страните се обръщат към медиатор, медиаторът предприема действия за установяване на контакт с другата страна.

·     Двете страни се съгласяват да разрешат спора си чрез процедура по медиация и посочат конкретния медиатор.

·     Сключва се споразумение за провеждане на медиация, което описва начините и условията, по които ще се проведе медиацията.

·     Провеждат се сесии по медиация – общи и индивидуални

·     Освен ако страните не се договорят за друго, всяка една от тях има право да разполага със съветник по време на медиацията.

·     Страните не са задължени да постигнат уреждане на спора – те могат да се споразумеят по всички, по някои или по нито един от въпросите, предмет на спора.

·     Няма изискване за действителност на споразумението, но най-често то се сключва в писмена форма.

·     Писменото споразумение се подписва само от страните по спора. Ако страните поискат то може да се завери нотариално или ако е налице висящ спор – да го представят на съда за одобрение като съдебна спогодба.

 

Предпоставки за успешна медиация

 

Позитивно мислене. Започнете медиацията с очакването, че тя ще приключи с взаимноприемливо споразумение.

Активно слушане. Изслушвайте другата страната и бъдете гъвкави в подхода си към разрешаване на проблемите.

Реализъм. Избягвайте крайни и немотивирани искания към другата страна.

Стремеж към конструктивно сътрудничество. Работете заедно с медиатора и се отнасяйте любезно и с уважение към другата страна. Не прекъсвайте медиатора или другата страна по спора по време на процедурата по медиация.

Креативност. Търсете творчески решения. Придвижвайте конфликтните позиции по посока  към намиране на общи интереси.