Начало
Заложени цели до 2030 г. относно климата и енергетиката за конкурентоспособна, сигурна и нисковъглеродна икономика на ЕС

1204200 375 282 4x3Намаляване на емисиите на парникови газове с 40% под равнището от 1990 г., въвеждане на задължение за целия ЕС делът на енергията от възобновяеми източници да се увеличи най-малко на 27%, по-амбициозни цели на политиката за енергийна ефективност, нова система за управление и набор от нови показатели за изграждането на конкурентна и сигурна енергийна система — това са основните положения в новата рамка за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., представена днес от Европейската комисия.

Тази рамка е определена въз основа на подробен анализ на цените на енергията и свързаните с нея разходи, като ще предостави правна сигурност за инвеститорите и съгласуван между държавите членки подход, водещ до разработването на нови технологии. Целтаѝедасестимулиранепрекъснатиятнапредъккъмнисковъглеродна икономика и конкурентоспособна и сигурна енергийна система, която гарантира наличието на енергия на достъпни цени за всички потребители, повишава сигурността на енергийните доставки за ЕС, намалява зависимостта от вноса на енергия и създава нови възможности за растеж и работни места, като се отчитат потенциалните ценови въздействия в дългосрочен план.

Продължение...
 
Комисията призовава за незабавни действия за възраждане на европейската промишленост

logo enЕвропейската комисия призовава държавите членки да признаят водещото значение на промишлеността като фактор за икономически растеж, заетост и повишаване на конкурентоспособността чрез мерки във всички области на политиката. Това е посланието на приетото днес Съобщение за възраждане на европейската промишленост. Комисията призовава Съвета и Европейския парламент да приемат представените законодателни предложения в областта на енергетиката, транспорта, космическия сектор и цифровите комуникации, както и да гарантират прилагането на необходимото законодателство, с което да завърши изграждането на вътрешния пазар. Необходими са и мерки за модернизиране на промишления отрасъл, като се отделят средства за иновации, ефективно използване на ресурсите, развитие на нови технологии, квалификация и достъп до финансиране с помощта на специална финансова подкрепа от ЕС. Комисията полага усилия Европа да предлага благоприятна среда за бизнеса чрез по-проста административна уредба и по-ефикасна публична администрация на национално и регионално равнище, както и на равнището на ЕС. Работи се и по други съществени механизми за достъп до пазара в трети държави — хармонизиране на международните стандарти, открити процедури за възлагане на обществени поръчки, защита на патентното право и дипломация на икономическата арена.

Продължение...
 
Комисията оповестява доклада относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

bg eu4Докладът представя анализа на Комисията за предприетите от България стъпки през изминалите осемнадесет месеца и посочва в кои области са необходими допълнителни мерки.

Председателят Барозу заяви: „В доклада се посочва, че в България трябва да насърчават радетелите на промяната и да се осигури лидерство. Основни принципи като върховенството на закона и независимостта на съдебната власт трябва да залегнат в основата на дългосрочна стратегия за реформа. Политически ангажимент за прилагането на такъв подход, както и конкретни и практически мерки в краткосрочен план са най-добрият начин, за да бъде задвижен процесът и да се напредва по-бързо към постигането на показателите по механизма за сътрудничество и проверка.“

Продължение...
 
Структурни и инвестиционни фондове: Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и изразходването на средствата

logo enЕвропейска комисия прие днес общ набор от стандарти, които имат за цел подобряването на консултациите, участието и диалога с партньорите — регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Става въпрос за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Продължение...
 
Публикувано е ръководството за финансиране по програма „ Творческа Европа": средствата за 2014 г. възлизат на 170 милиона евро

creative-europeОт днес културните и творческите организации, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по „Творческа Европа“ — новата програма на ЕС за културния и творческия сектор, могат да започнат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства. Те ще намерят подробна първоначална информация относно възможностите за финансиране („покани за представяне на предложения“) тук. С цел да им помогне при кандидатстването новото ръководство за програма „Творческа Европа“ съдържа богата информация за процеса на финансиране. Наличните средства по първите покани за представяне на предложения през 2014 г. са в размер на близо 170 милиона евро. Лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със съответни организации, като например културни асоциации, фестивали, театри, филмови разпространители и др., които подават заявлението, или с информационното бюро по програма „Творческа Европа“ в тяхната страна.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>