Начало
Новини


Комисията оповестява доклада относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

bg eu4Докладът представя анализа на Комисията за предприетите от България стъпки през изминалите осемнадесет месеца и посочва в кои области са необходими допълнителни мерки.

Председателят Барозу заяви: „В доклада се посочва, че в България трябва да насърчават радетелите на промяната и да се осигури лидерство. Основни принципи като върховенството на закона и независимостта на съдебната власт трябва да залегнат в основата на дългосрочна стратегия за реформа. Политически ангажимент за прилагането на такъв подход, както и конкретни и практически мерки в краткосрочен план са най-добрият начин, за да бъде задвижен процесът и да се напредва по-бързо към постигането на показателите по механизма за сътрудничество и проверка.“

Продължение...
 
Комисията призовава за незабавни действия за възраждане на европейската промишленост

logo enЕвропейската комисия призовава държавите членки да признаят водещото значение на промишлеността като фактор за икономически растеж, заетост и повишаване на конкурентоспособността чрез мерки във всички области на политиката. Това е посланието на приетото днес Съобщение за възраждане на европейската промишленост. Комисията призовава Съвета и Европейския парламент да приемат представените законодателни предложения в областта на енергетиката, транспорта, космическия сектор и цифровите комуникации, както и да гарантират прилагането на необходимото законодателство, с което да завърши изграждането на вътрешния пазар. Необходими са и мерки за модернизиране на промишления отрасъл, като се отделят средства за иновации, ефективно използване на ресурсите, развитие на нови технологии, квалификация и достъп до финансиране с помощта на специална финансова подкрепа от ЕС. Комисията полага усилия Европа да предлага благоприятна среда за бизнеса чрез по-проста административна уредба и по-ефикасна публична администрация на национално и регионално равнище, както и на равнището на ЕС. Работи се и по други съществени механизми за достъп до пазара в трети държави — хармонизиране на международните стандарти, открити процедури за възлагане на обществени поръчки, защита на патентното право и дипломация на икономическата арена.

Продължение...
 
Заложени цели до 2030 г. относно климата и енергетиката за конкурентоспособна, сигурна и нисковъглеродна икономика на ЕС

1204200 375 282 4x3Намаляване на емисиите на парникови газове с 40% под равнището от 1990 г., въвеждане на задължение за целия ЕС делът на енергията от възобновяеми източници да се увеличи най-малко на 27%, по-амбициозни цели на политиката за енергийна ефективност, нова система за управление и набор от нови показатели за изграждането на конкурентна и сигурна енергийна система — това са основните положения в новата рамка за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., представена днес от Европейската комисия.

Тази рамка е определена въз основа на подробен анализ на цените на енергията и свързаните с нея разходи, като ще предостави правна сигурност за инвеститорите и съгласуван между държавите членки подход, водещ до разработването на нови технологии. Целтаѝедасестимулиранепрекъснатиятнапредъккъмнисковъглеродна икономика и конкурентоспособна и сигурна енергийна система, която гарантира наличието на енергия на достъпни цени за всички потребители, повишава сигурността на енергийните доставки за ЕС, намалява зависимостта от вноса на енергия и създава нови възможности за растеж и работни места, като се отчитат потенциалните ценови въздействия в дългосрочен план.

Продължение...
 
Структурни и инвестиционни фондове: Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и изразходването на средствата

logo enЕвропейска комисия прие днес общ набор от стандарти, които имат за цел подобряването на консултациите, участието и диалога с партньорите — регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Става въпрос за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Продължение...
 
„Хоризонт 2020“ стартира с 15 млрд. евро за първите две години

european-stars-eye shutterstock 300Днес Европейската комисия представи за пръв път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации на стойност 80 млрд. евро. Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да се подпомогне основаната на знанието икономика в Европа и да се справим с проблеми, което ще промени живота на хората. Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014 — 2015 г., включително теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове (вж. MEMO/13/1122).

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Време е да се заловим за работа. Финансирането от „Хоризонт 2020“ е от изключително значение за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и ще допринесе за растеж, заетост и по-добро качество на живота. „Хоризонт 2020“ е направена по начин, по който да се постигат резултати, а бюрократичните процедури бяха премахнати, за да стане участието по-лесно. Затова призовавам изследователите, университетите, бизнеса, включително МСП и други да се включат!“

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 5 от 34