Начало Финансиране за предприятия
Актуални програми за финансиране
Специфична програма "Капацитет" - Изследователски инфраструктури

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Интегрирани инфраструктурни проекти – комбинация от проекти за сътрудничество и координационни и подкрепящи дейности

Продължение...
 
Програма за конкурентноспособност и иновации (CIP)

Програмата цели промоция на нови или вече приложени подходи за Еко Иновации в областта управление на околната среда и екологичен дизайн на продукти, процеси и услуги;
Отстраняване на пречките за широко приложение на Еко Иновации; създаване на по-широк пазар за еко иновативни продукти и услуги; увеличаване на иновационния капацитет на МСП.

Продължение...
 
Програма ЕРАЗМУС подпомага новостартиращи предприемачи

Програмата цели да улесни обмена на опит, обучение и създаване на мрежи за новостартиращи предприемачи чрез предоставяне на възможност за престой във фирми на опитни предприемачи от други страни на ЕС. Специфична цел на поканата: допринасяне за насърчаване на предприемачеството, интернационализацията и конкурентоспособността на потенциални стартиращи предприемачи и новосъздадени микро и малки предприятия в страните от ЕС.

Продължение...
 
Подкрепа за развитие на човешките ресурси в предприятията

Обявена е открита процедура за конкурентен подбор на проекти без краен срок за подаване на предложенията по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” по Приоритетно направление 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”; Основна област на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица”, посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2

Продължение...
 
Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на предприятията
Набират се проектни предложения за финансиране на малки и средни предприятия от производствения сектор в България по проект BG 2006/018-164.05.01 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия (Фаза 3).
Продължение...
 
Подкрепа за иновативни предприятия

Министерство на икономиката и енергетиката временно спря процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ eда увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 5 от 5