Начало Финансиране за предприятия
Актуални програми за финансиране
ПРСР: Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"

Допустими кандидати:
- Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители; или
- Организации на земеделски производители.

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"
Финансова помощ е предназначена за:
1. Общини извън агломерационните ареали;
2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
3. Местни поделения на вероизповедания;
4. Граждански дружества на физически и /или юридически лица;
5. Юридически лица с нестопанска цел.
Продължение...
 
ПРСР: Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони"
Финансова помощ е предназначена за:
1. Общини;
2. Неправителствени организации и читалища намиращи се в селските райони.
Продължение...
 
ПРСР: Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

Финансова помощ е предназначена за:
1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд;
2. Общини, собственици на гори и земи от горския фонд;
3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални паркове и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Държавен фонд "Земеделие" обявява покана за набиране на предложения по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи"
Продължение...
 
ПРСР: Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни зна

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:
Курсове:
- Дългосрочни - с продължителност от 150 часа
- Краткосрочни - с продължителност от 30 часа
Информационни дейности:
- Семинари
- Информационни сесии
- Работни срещи

Продължение...
 
LIFE+

Настоящата програма обхваща следните теми:
1. Природа и биологично разнообразие
2. Политика и управление на околната среда
3. Информация и комуникации

Продължение...
 
Ос ЛИДЕР на ОП за развитие на селските региони
Министерство на земеделието и храните обявява процедура за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Продължение...
 
Две нови схеми по ОП "Регионално развитие"

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява две процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Продължение...
 
Шест нови процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси"
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира 6 процедури за директно предоставяне (за конкретни бенефициенти).
Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 4 от 5