Начало Финансиране за предприятия
Актуални програми за финансиране
Програма Красива България: Мярка 01 Подобряване на градска среда

Краен срок за подаване на проекти: 31.10.2008 г. до 17.30 часа

Видове проекти:
• За ремонт на обекти с архитектурна, историческа, културна, обществена и туристическа значимост;
• За ремонт на сгради-паметници на културата, музеи, храмове, манастири и прилежащите им пространства;
• За изграждане и благоустрояване на места и паркове за отдих, туризъм и спортни съоръжения.
Всички проекти за консервационно-реставрационни работи /КРР/ на сгради-паметници на културата, трябва да бъдат съгласувани с Национален институт за паметници на културата /НИПК/!

Продължение...
 
Отворена процедура по ОП Конкурентоспособност "Подкрепа за внедряване на иновации"

Ще се финансират проекти на фирми за разработване и внедряване на иновации, избрани чрез процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”.

Продължение...
 
Нов справочник на ЕК за възможностите за финансиране на научни изследвания и иновации за МСП

Европейската комисия публикува практическо ръководство за възможностите за финансиране на научни изследвания и иновации чрез програмите на ЕС: 7-ма рамкова програма, Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации, Структурните и кохезионните фондове.

Справочникът дава указания как да бъдат индентифицирани потенциалните бенефициенти, как те могат да се възползват от европейско финансиране на всеки етап от развитието и изпълнението на проекта. Съдържа лесна за ползване информация за съчетаване на различните източници на финансиране, описание на всеки фонд, полезни съвети.

Засега Справочникът е достъпен на английски език, другите езикови версии и уеб-базирано приложение са в процес на разработка.

Справочникът в pdf формат на английски език

 
FP7: Изследвания в полза на асоциации на МСП

Схемата подпомага асоциациите на МСП в разработване на технически решения на общи проблеми за голям брой фирми от специфичен индустриален сектор или сегмент. Например, в разработване или привеждане на МСП съгласно Европейските норми и стандарти и съобразно регулаторните изисквания в областите здраве, безопасност, опазване на околната среда и енергийна ефективност. За целите на проекта асоциациите на МСП наемат изследователи като подизпълнители на RTD дейностите и могат да включат като партньори в проекта определен брой МСП.

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в общини от селските райони. Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. Мярката се прилага в 231 общини в селските райони.

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 311 "Разнообразяване на неземеделски дейности"

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.
Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони.

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Обхват на мярката:
1. Улесняване и подпомагане процеса на създаване на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства
2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигане на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния"

Обхват на мярката :
Финансова помощ се предоставя за осигуряване на пълен комплект от съветнически услуги на земеделски производители, стопани и сдружения допустими за кандидатстване по следните мерки:
1. мярка „Подкрепа на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране”
2. мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”,
3. мярка „Създаване на организации на производители”,
4. мярка „Агро-екологични плащания”

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 142 "Създаване на организации на производители"

Обхват на мярката :
Подпомагат се проекти, които допринасят за насърчаването и създаването на организации на производители в земеделския сектор; подпомагане производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.
Финансовата помощ се предоставя, за да се улесни създаването на организации на производители и техните административни дейности.

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"

Обхват на мярката:
Финансова помощ по тази наредба се предоставя на полупазарни стопанства за да преодолеят трудностите по посрещане на разходите, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 3 от 5