Начало Финансиране за предприятия
Актуални програми за финансиране
ОП "Конкурентоспособност": Процедура за подбор на проекти 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"
Основната цел на процедурата e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.
Продължение...
 
ОП "Конкурентоспособност": Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове"
Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.
Продължение...
 
Нови схеми по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Информираме Ви за стартирането на нови схеми по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Приоритетни оси 1 и 2.

За допълнителна информация и запознаване с процедурата за кандидатстване каним всички работодатели, които проявяват интерес към стартирането на новите операции по ОП ”Развитие на човешките ресурси” на 16.07.2009г. в  Дирекция „Бюро по труда”- Стара Загора, клуб „Работа”  от  14.00 ч.
Продължение...
 
Подкрепа за трансфер на знания към предприятията

 

Схемата за подкрепа на трансфера на знания към предприятията е насочена към реализиране на дейности за предоставяне на технологични знания на предприятия от висши училища и научни организации, т. нар. "доставчици на знания". Тя представлява  финансов инструмент за подкрепа на трансфера на знания към предприятията и стимулиране на връзката между науката и бизнеса.

Продължение...
 
Покана за кандидатстване по секторна програма "Грюндвиг"

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за кандидатстване за финансиране на участието на кадри, заети в сферата на образованието и обучението на възрастни, в квалификационни дейности по секторна програма “Грюндвиг”, които се провеждат в друга страна, участваща в Програмата “Учене през целия живот”.

Продължение...
 
ОП за сектор "Рибарство": Мярка 2.1.
Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” по Приоритетна ос 2
"Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура"

Продължение...
 
ОП за сектор "Рибарство": Мярка 1.3.

Мярка 1.3. „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” по приоритетна ос 1
“Мерки за приспособяване на българския риболовен флот”

Продължение...
 
ПРСР: Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"
Мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или за атракции за посетителите, които не генерират печалба, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

Продължение...
 
Програма Красива България: Мярка 02-01 Защитено жилище
Краен срок за подаване на проекти: 31.10.2008 г. до 17.30 часа
Финансират се проекти за изграждане и реконструкция на домове за настаняване на млади хора с умствени затруднения

Продължение...
 
Програма Красива България: Мярка 02 Подобряване на социална инфраструктура
Краен срок за подаване на проекти: 31.10.2008 г. до 17.30 часа

Видове проекти:
• ремонт на социални домове;
• ремонт и обновяване на детски градини, училища и болници;
• реконструкция и изграждане на детски площадки и спортни съоръжения.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 2 от 5