Начало Финансиране за предприятия Стартира схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”
Стартира схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера. Допустимите кандидати са нововъзникващи или вече съществуващи клъстери. Минималният размер на безвъзмездна помощ, която може да получи дадено проектно предложение е 100 хил.лв., а максималният е 2 млн. лв.
Схемата е без определен срок за кандидатстване

 


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 337 450 лева.
Допустими за финансиране са следните дейности:
По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера":

  - Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на управленското и административното тяло на клъстера - осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности; ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера - осигуряване на необходимите консумативи за работните помещения на административното тяло на клъстера;
  - Дейности за повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера - участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за постоянния персонал, ангажиран с управлението и координацията на клъстера.
  - Консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения по настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 (десет хиляди) лева.
  - Визуализация на проекта - не повече от 5 000 (пет хиляди) лева.
  -Одит на проекта - не повече от 20 000 (двадесет хиляди) лева.
По Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за привличане на нови членове в клъстера":
  • >> Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера, насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера;
   >> Създаване на интернет и интранет страници за нуждите на клъстера.
   >> Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, в случай, че клъстерът няма разработени такива;
   >> Популяризиране на името (марката) на клъстера - разработване и отпечатване на брошури и информационни материали за представяне на дейността на клъстера;
   >> Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;
   >> Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, включително изграждане на транс-национални клъстерни връзки за насърчаване на сътрудничеството с други клъстери;
 • - Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове: - Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на клъстера: - Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на клъстера.
По Компонент 3 „Инвестиционен компонент":
  - Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - закупуване на оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и други, в които ресурсите се ползват от всички клъстерни членове и се управляват от клъстерната организация;
  - Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности - софтуерни приложения, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или непатентовани технически познания и др., представляващи дълготрайни нематериални активи;
  - Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения - собствено на клъстера или на член на клъстера, когато това е непосредствено свързано и необходимо за въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални активи (до 20 % от общите допустими разходи по Компонент 3).
  - Принос в натура, включващ предоставяне на недвижим имот, или на част от него за целите на изпълнение на проекта (до 20 % от общите допустими разходи по Компонент 3).
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ