Начало Финансиране за предприятия Стартира схема „Изкореняване на винени лозя” за винарска 2010 /2011 г.
Стартира схема „Изкореняване на винени лозя” за винарска 2010 /2011 г.

По схемата “Изкореняване на винени лозя” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на плододаващи лозови насаждения, които са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Стопанство трябва да е с минимална площ от 0,1 ха и да е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели (СИЗП).

Заявления за участие в схема „Изкореняване на винени лозя” ще се приемат до 15 септември 2010 г.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ДФЗ – раздел Селскостопански пазарни механизми, сектор Вино. Приемът на заявления ще се извършва на ниво Централно управление на РА – гр. София, ул. „Гусла” № 3, след предварително записване на посочените телефони.
Освен това за предходните три години земеделските стопани трябва редовно да са декларирали в Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) количеството плододаване от лозовия масив (съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗВСН).
Задължително условие по схемата е кандидатите да не са получавали подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Както и да не са получавали помощ от Общността по линия на която и да било друга обща организация на пазара през 5-те винарски години, предхождащи искането за изкореняване.
Право на финансова помощ по схемата имат само стопани, чиито масиви са засадени с винен сорт, включен в класификацията на винените сортове съгласно Наредбата за класифицирането им.
Премията за изкореняване може да се предостави, само ако са налице доказателства, че съответната площ с лозя е надлежно поддържана. За да се изпълни това условие е необходимо да се докаже, че площите са били добре поддържани през трите години, предхождащи изкореняването. Доказателството се извършва с подадени декларации за реколта.
След обнародването в Официален вестник на Европейския съюз на Регламента на ЕК за определяне на бюджета на Р България по схема „Изкореняване на винени лозя”, ДФЗ-РА писмено уведомява заявителите за предварително изчислената финансова помощ по схемата.
До 01 февруари 2011 г. заявителят или негов упълномощен представител подава в ЦУ на ДФЗ-РА заявление за подпомагане по схема „Изкореняване на винени лозя” съгласно утвърден от Изпълнителния директор на ДФЗ-РА образец.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени да подпишат договор с ДФ „Земеделие”. Ползвателите на премията за изкореняване имат задължение в период от 3 (три) години след изплащането на премията да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние и да спазват законоустановените изисквания за управление. Ако бъде установено, че стопаните не са привели своето стопанство в съответствие с изискванията на чл. 85у от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета („Общ регламент за ООП”), изплатената премия за изкореняване ще трябва да бъде възстановена частично или изцяло в зависимост от системността на неизпълнението.