Начало Дейности
Дейности

Подобряване на информираността и консултиране относно законодателство на ЕС, стандарти и политики

Понякога, за фирмите, които нямат достатъчно ресурси, е проблем да бъдат в течение с промените в законодателството на ЕС и новите програми за подпомагане. Мрежата може да осигури тази информация и да обясни евентуалните последици за отделните фирми.

Достъп до финансиране и проекти на ЕС

Често малките фирми не са запознати с различните източници на финансиране от ЕС – регионални, социални, изследователски, екологични – които съществуват и за които те са потенциални кандидати. Мрежата има за цел да запълни тази празнина в техните знания, така че отделните фирми или обединения от тях да бъдат запознати с наличните възможности.

Организиране на бизнес сътрудничество между МСП

Над един милион Европейски МСП могат да бъдат въвлечени в транс-гранична търговия и инвестиции, ако могат да разчитат на подходящи услуги. Мрежата ще организира индивидуални бизнес срещи за намиране на заслужаващи доверие партньори. Всяко търсене на партньор ще се обработва при спазване на конфиденциалност, като само основната информация ще се съхранява в база данни за бизнес сътрудничество, които се разпространяват между партньорите и са лесно достъпни.

Осигуряване на интернет платформа за транс-гранично сътрудничество

Споделянето на резултатите от изследвания може да породи нови идеи и нови възможности, стимулирайки по този начин предприятията да се развиват отвъд първоначалните си хоризонти. Мрежата може да помогне за развитието на подобни обмени и да "отгледа" потенциалните партньорства.

Насърчаване на иновациите

За да се подобри процеса на реално превръщане на иновациите в търговски успех, мрежата ще подпомага МСП – особено в ранните стадии на развитието им, да станат по-иновативни. Това ще става на основата на съществуващите програми на ЕС, като Europe INNOVA и PRO-INNO Europe, чрез програми на отделните страни на регионално или национално равнище или чрез обмен на добри практики с фирми с подобни идеи

Интернационализация

На всеки десет малки и средни фирми, по-малко от една осъществява бизнес извън страната си, въпреки премахването на националните бариери и съществуващите възможности предприятия с конкурентни предимства да намерят свободни пазарни ниши в други страни. Чрез създадените контактни точки мрежата може да осигури специализирани съвети и консултации за фирмите, желаещи да разширят дейността си в чужбина – не само извън ЕС, но и в други региони и континенти.

Осигуряване на обратна връзка

Европейската Комисия ще използва мрежата за получаване на регулярна обратна връзка от фирмите, за да се осигури съответствие между разработваните от нея политики и инициативи и изискванията на бизнеса и по този начин да се избегне излишната бюрокрация, която може да намали конкурентноспособността и иновативния им потенциал.