Начало Финансиране за предприятия ОП "Конкурентоспособност": Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове"
ОП "Конкурентоспособност": Процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове"
Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.

Процедурата е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите предварителни (предпроектни) проучвания и изработването на инвестиционни проекти за изграждане на технологични паркове на територията на страната, като стимулира инициативите в тази насока на широк кръг участници в иновационния процес – предприятия, местни власти, висши училища, Българска академия на науките, експериментални лаборатории и изследователски институти, научни организации, неправителствени организации, които работят за развитие и утвърждаване на науката, техниката и технологиите.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 2 933 745 лева (1 500 000 евро).
Процедура без определен краен срок за кандидатстване
Начална дата за кандидатстване: 20/07/2009 г.

Насоките за кандидатстване и пълния пакет документи по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Факс:(02) 80 75 308
Всички отговори на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАНМСП - www.ibsme.org.