Начало Финансиране за предприятия Подкрепа за трансфер на знания към предприятията
Подкрепа за трансфер на знания към предприятията

 

Схемата за подкрепа на трансфера на знания към предприятията е насочена към реализиране на дейности за предоставяне на технологични знания на предприятия от висши училища и научни организации, т. нар. "доставчици на знания". Тя представлява  финансов инструмент за подкрепа на трансфера на знания към предприятията и стимулиране на връзката между науката и бизнеса.

По схемата ще бъдат подпомагани микро, малки или средни предприятия, като всяко предприятие може да кандидатства единствено самостоятелно. За финансиране по схемата се допускат предложения на предприятия за решаване на определен проблем с приложен характер чрез придобиването на знания, свързани с иновация на продукти, процеси и услуги.

Доставчици на знания могат да бъдат юридически лица - изследователски организации по смисъла на Рамка на общността за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации (ОВ, С 323/30.12.2006 г.) от държави-членки на Европейския съюз.

По схемата ще се подпомагат предприятия чиято икономическа дейност попада в някои от следните сектори, раздели или групи на Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008), приета със Заповед № РД 07-317/29.11.2007 г. на Председателя на Националния статистически институт за утвърждаване на класификация КИД-2008:

B - Добивна промишленост с изключение на клас 5 (Добив на въглища);

C - Преработваща промишленост;

D - Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива с изключение на клас 35.14 (Търговия с електрическа енергия) и 35.23 (Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи);

H - Транспорт, складиране и пощи;

Клас 62.01 - Компютърно програмиране.

Режимът на помощта е de minimis съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., в който изрично са изброени секторите и предприятията, които нямат право да участват в схемата.

По схемата ще се предоставят два вида субсидии - от 5 000 лева и от 15 000 лева (без ДДС). Когато предприятието кандидатства за субсидия от 15 000 лева, то трябва да осигури съфинансиране в размер на 20 % от размера на исканата субсидия. Одобрените за субсидия кандидати получават сертификат, валиден за срок от 6 (шест) месеца от датата на неговото издаване. Това е и времето през което проекта трябва да се реализира.

Кандидатстването се извършва само чрез подаване на Заявление по образец, подписано от законните представители на предприятието, посочени в удостоверението за актуално състояние. Заявленията се  подлагат на административна проверка и проверка за съответствие с правилата на схемата.

Всеки кандидат получава пореден номер на лотариен принцип. Тегленето на номерата се извършва в присъствието на нотариус. Заявленията се класират по реда на получените номера. За финансиране се класират кандидатите с първи номера, чиито сбор от предложения  изчерпва наличното финансиране.

Агенцията уведомява писмено класираните кандидати, в срок от 3 дни след извършване на класирането. В 14-дневен срок след получаване на писменото уведомление, класираните кандидати следва да представят в Агенцията определен набор от изискуеми документи.

Звеното за оперативно управление съставя отделни списъци на одобрените кандидатите за двата вида субсидии.

Отношенията между предприятието-бенефициент и доставчика на знание следва да се уреждат с писмен договор. Агенцията не носи отговорност в случай, че някоя от страните не изпълни поетите ангажименти и не извършва плащане, дори да са налице извършени разходи по реализацията на проекта.

Предприятието-бенефициент следва да реализира  дейностите, посочени в заявлението, в 6 (шест) месечен срок, считано от датата на издаване на сертификата.

След изпълнението на проекта предприятието-бенефициент представя в Агенцията приемо-предавателен протокол и съответните документи с което се счита, че всички ангажименти, поети от страните, са изпълнени. Предприятието-бенефициент превежда на доставчика на знание цялата сума, съответстваща на подписания между тях договор.

Това трябва да стане в срок до 10 дни след приключване на проекта. Агенцията извършва проверка на предоставените документите, след което извършва плащане по банковата сметка на предприятието-бенефициент.

Заявленията за участие се подават в Териториалните звена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и в София.

Правилата за реализиране на Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (Ваучерна схема), може да изтеглите оттук .