Начало Финансиране за предприятия ОП за сектор "Рибарство": Мярка 2.1.
ОП за сектор "Рибарство": Мярка 2.1.
Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” по Приоритетна ос 2
"Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура"

Финансова помощ сe предоставя за проекти за инвестиции в аквакултура по следните сектори:
  1. Сектор 01 - Увеличаване на производствения капацитет чрез изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.
  2. Сектор 02 - Промяна на производството в резултат на разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства.
  3. Сектор 03 - Изграждане и/или реконструкция на стопанства за производство на зарибителен материал.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
  1. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА за съществуващи обекти, които са предмет на подпомагането;
  2. за съществуващи обекти, предмет на подпомагане, да са регистрирани по чл. 137 Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
  3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
  4. да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и ДФ „Земеделие”;
  5. да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), съгласно Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и 4 от ЗМСП (Приложение № 4);
  6. предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 5, да са със състав по-малко от 750 души или с оборот под 200 млн. евро.