Начало Финансиране за предприятия ОП за сектор "Рибарство": Мярка 1.3.
ОП за сектор "Рибарство": Мярка 1.3.

Мярка 1.3. „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” по приоритетна ос 1
“Мерки за приспособяване на българския риболовен флот”

Инвестициите трябва да се реализират за риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби за стопански риболов.
Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти за инвестиции на борда на риболовния кораб по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно Приложение № 1:
  1. Сектор 01: Закупуване на оборудване за подобряване на безопасността на борда.
  2. Сектор 02: Закупуване на оборудване за подобряване на условия на труд на борда на риболовния кораб.
  3. Сектор 03: Закупуване на оборудване за подобряване на хигиена на борда на риболовния кораб.
  4. Сектор 04: Закупуване на оборудване за подобряване на качеството на продукта на риболовния кораб - уловената риба или други водни организми.
  5. Сектор 05: Закупуване на оборудване за подобряване на енергийната ефективност.
  6. Сектор 06: Закупуване на оборудване за селективност на улова.
  7. Сектор 07: Подмяна на двигател.
  8. Сектор 08: Подмяна на риболовния уред.
  9. Сектор 09: Други инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 40 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
  1. да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА);
  2. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
  3. да нямат изискуеми задължения към ИАРА и Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ);
  4. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност;
  5. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);
  6. да са заявили вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.