Начало Финансиране за предприятия Програма Красива България: Мярка 02-01 Защитено жилище
Програма Красива България: Мярка 02-01 Защитено жилище
Краен срок за подаване на проекти: 31.10.2008 г. до 17.30 часа
Финансират се проекти за изграждане и реконструкция на домове за настаняване на млади хора с умствени затруднения

Подходящи кандидати
Общински и областни администрации и неправителствени граждански организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, с предмет на дейност по регистрация в областта на социалните дейности и с доказан двугодишен опит в управлението на подобна дейност, проекти или собственост.

Финансиране
Максималната обща стойност на един проект е 300 000 лв. с ДДС.
Безвъзмездното финансиране е максимум 80%, но не повече от 160 000 лева с ДДС.

Условия за кандидатстване
• Между 90% и 96.5% от общия бюджет се използват за строителни и монтажни работи;
• Няма ограничение за брой кандидатстващи проекти;
• При кандидатстване с проекти за текущ ремонт (по смисъла на §5, т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ) в съответното РЗИП се представя скица-заснемане, изготвена от кандидата за негова сметка, доказваща СМР/СРР/КРР, с приложена към нея подробна КСС;
• В случаите на основен ремонт (по смисъла на §5, т.42 от ДР на ЗУТ), промяна предназначението на съществуващи обекти, преустройствата им (с които се засяга конструкцията на сградите/съоръженията) и ново строителство, в съответното РЗИП се представят: изготвен за сметка на кандидата технически/работен инвестиционен проект, изработен в съответствие с изискванията на Наредба №4 за ОСИП, одобрен от органа по чл.145, ал.1 от ЗУТ; подробна КСС;
• В случаите, в които за избор на изпълнител на СМР/СРР/КРР е необходимо да се проведе процедура по НВМОП, а кандидатът няма качеството на възложител на обществена поръчка, той декларира в писмена форма, че може да делегира права за провеждане на процедура за обществена поръчка на възложител на обществена поръчка по смисъла на чл.7 от ЗОП, като прилага и документ за съгласие от същия;
• Собствеността на обектите трябва да е категорично доказана с документи, като срещу нея не трябва да има реституционни и други претенции;
• Проектите трябва да са обсъдени и подкрепени от социалните партньори на общинско ниво и членовете на съветите за сътрудничество;
• Проектите на общините следва да са гласувани и одобрени за кандидатстване на сесия на общински съвет;
• Проекти за консервационно-реставрационни работи на сгради-паметници на културата трябва да са съгласувани с Национален институт за паметници на културата;
• Проектите трябва да бъдат съобразени с възможността за завършване в рамките на календарната 2009 г., да бъдат съобразени с изискванията за достъпна обществена среда, като бенефициентите се ангажират с изпълнението на всички съгласувателни дейности преди началото на строителните и монтажни работи;
• Проектите трябва да включват създаването на временни работни места, като процент от заетите на обекта са наети безработни, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”. За обектите в общини с ниво на безработица над средното за страната за осем-месечието на 2008 г. процентът на наетите безработни е не по-малко от 50%, а в общини с ниво на безработица под средното за страната – не по-малко от 30%.
• След одобрение на проектите за реализация, всички последващи разходи за обявления и строителен надзор (при необходимост) са за сметка на Възложителя.

Приоритети при класиране

• Обектите са от архитектурна, историческа или културна значимост;
• След изпълнението им, ще се подобрят условията на живот на групи в неравностойно положение;
• Проектите са на територията на общини с регистрирано високо ниво на безработица за 2008 г.;
• Проектите са на територията на общини с туристически потенциал;
• Кандидатстващата институция е предложила съфинансиране по-голямо от минимално изискуемите 50%.