Начало Новини и събития Борба с измамите: постигнат e значителен напредък, но държавите членки трябва да положат повече усилия
Борба с измамите: постигнат e значителен напредък, но държавите членки трябва да положат повече усилия

изтеглен файл

Съласно годишния доклад на Комисията относно защитата на финансовите интереси държавите членки трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС. В доклада се съдържат подробни препоръки относно областите, в които националните органи следва да обърнат специално внимание. В него се констатира, че установените измами при разходването на средства на ЕС съставляват по-малко от 0,2 % от всички средства. Въпреки това Комисията е на мнение, че на национално равнище следва да се положат по-големи усилия както в борбата, така и в разкриването на измами. Поради това в годишния доклад относно защитата на финансовите интереси се препоръчва, наред с другото, държавите членки да преразгледат своите системи за контрол, за да се гарантира, че те са целенасочени и съобразени с риска.

Съгласно доклада положителен е фактът, че на национално равнище е отбелязан добър напредък по отношение на прилагането на нови правила и политики, които ще засилят борбата срещу измамите в идните години. Наред с това през последните 5 години на равнището на ЕС е отбелязан значителен напредък в изграждането на по-стабилна среда за борба с измамите. След цялостното им разгръщане тези инициативи могат да намалят значително равнището на измамите.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета заяви: През последните пет години Комисията изведе борбата с измамите на ново равнище. Представените от нас строги и амбициозни нови правила, инициативи и рамки ясно показват решимостта ни да защитим парите на гражданите от измамници. Сега е време държавите членки да задълбочат своя принос. Те трябва да укрепят усилията си за предотвратяване, разкриване и преследване на тези, които се опитват да ощетят бюджета на ЕС.

Според доклада броят на измамите, засягащи бюджета на ЕС, които са установени от националните органи, леко е спаднал през 2013 г. в сравнение с 2012 г. По отношение на разходите 248 милиона евро от средствата на ЕС са били засегнати от измами, което се равнява на 0,19 % от разходната част на бюджета. Спрямо предходната година, когато са били засегнати 315 милиона евро, това представлява спад от около 21 %. По отношение на приходите предполагаемите или установените измами възлизат на 61 милиона евро, което се равнява на 0,29 % от сумата на събраните през 2013 г. традиционни собствени ресурси. Спрямо предходната година (със 77,6 милиона евро засегнати от измами) тук също е отбелязан спад от 21 %. Въпреки че общото финансово отражение на измамите, засягащи европейски средства, е намаляло през миналата година, броят на докладваните случаи на измами при разходването на средства на ЕС се е увеличил в сравнение с предходната година. Това може да е резултат от по-строгите мерки за разкриване на измами на по-ранен етап, което води до намаляване на общия размер на засегнатите средства. То също така може да е признак за по-добро докладване на измамите от някои държави членки.

Контекст

Съгласно член 325 от Договора Комисията трябва да изготвя годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС, в който се посочват приетите мерки за борба с измамите, засягащи финансовите средства на ЕС. Подробното описание на равнището на измамите, докладвани от държавите членки в рамките на целия бюджет на ЕС (т.е. в приходната и разходната му част), спомага и за установяването на най-рисковите области, което от своя страна позволява да се определят необходимите действия на европейско и национално равнище.

Наред с данните за докладвани измами и нередности, възстановяване на суми и финансови корекции и степента на докладване в държавите членки, всяка година в доклада се отделя по-специално внимание на конкретна област. В тазгодишния доклад се представя напредъкът на държавите членки при създаването на националните Координационни служби за борба с измамите съгласно изискванията на новия регламент за OLAF. Целта на Координационните служби за борба с измамите е активно сътрудничество и обмен на информация с OLAF, а оттам и по-добра съвместна борба с измамите.  Докладът съдържа подробна информация за държавите членки, които вече са създали Координационна служба за борба с измамите, и призовава останалите държави членки да направят това до края на годината.

В публикувания днес доклад се описва подробно и големият брой инициативи, предприети от Комисията през 2013 г. по отношение на измами, засягащи бюджета на ЕС. Тези мерки се основават на интензивната програма за борба с измамите, прилагана от Комисията през последните пет години. Освен изпълнението на новата стратегия на Комисията за борба с измамите (IP/11/783) през 2013 г. бе отбелязан значителен законодателен напредък, включващ:

  • предложението на Комисията за създаване на Европейска прокуратура (IP/13/709). Тази нова институция значително ще подобри разследването и преследването на престъпления, засягащи бюджета на ЕС в Европа;
  • новия регламент за OLAF, който влезе в сила и допринесе за засилване на разследващите дейности на OLAF (MEMO/13/651);
  • значителния напредък от институционална гледна точка във връзка с предложението на Комисията относно защитата на финансовите интереси на ЕС чрез наказателното право (IP/12/767). Посредством хармонизирането на определенията на престъпленията срещу бюджета и въвеждането на минимални санкции, които се прилагат за тези престъпления, предложението може значително да спомогне за по-добра защита на средствата и възпиране на измамниците.

За повече информация

Вж. също MEMO/14/487

Докладът е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Уебстраница на комисаря на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета:              
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Следете съобщенията на Комисар Шемета в Twitter: @ASemetaEU