Начало Новини и събития ЕС и групата на ЕИБ обединяват усилията си, за да подкрепят до 48 млрд. евро инвестиции в НИРД
ЕС и групата на ЕИБ обединяват усилията си, за да подкрепят до 48 млрд. евро инвестиции в НИРД

innovfin-euДнес Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) дадоха началото на ново поколение финансови инструменти и консултантски услуги на ЕС, за да помогнат на новаторските фирми по-лесно да получават достъп до финансиране. През следващите 7 години се очаква благодарение на продуктите „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ да бъде осигурено финансиране на стойност над 24 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на малки, средни и големи предприятия и организатори на проекти за научноизследователска инфраструктура. С това финансиране се очаква да бъдат подкрепени до 48 млрд. евро крайни инвестиции в НИРД.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Финансовите инструменти дават възможност по новаторски начин да се инвестира в стимулиращи растежа предприятия и дейности.ЕС изостава от конкурентите си в световен мащаб по отношение на бизнес инвестициите в иновации, затова трябва да насърчаваме банките да отпускат кредити за подобни проекти и да помагаме на предприятията с интензивна научноизследователска дейност да получават достъп до финансиране. Това ще ни помогне да постигнем нашата цел до 2020 г. в ЕС 3 % от БВП да се инвестират в НИРД“.

Специално разработените продукти „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ включват от гаранции за посредници, които отпускат кредити на МСП, до преки заеми за предприятия. По този начин ще се подпомагат както най-малките, така и най-големите проекти за НИРД в ЕС и страните, асоциирани към „Хоризонт 2020“, новата програма на Съюза за научни изследвания за 2014 — 2020 г. Продуктите InnovFin се основават на успеха на механизма за финансиране с поделяне на риска, разработен по линия на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (РП7), който помогна за осигуряване на над 11 млрд. евро за финансиране на 114 проекта за НИРД на стойност над 30 млрд. евро.

Европейската инвестиционна банка ще предоставя кредити на средни и големи предприятия или гаранции на банки, които ще им отпускат кредити. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще предоставя гаранции на банки, отпускащи кредити на малки и средни фирми, а на по-късен етап ще инвестира във фондове за рисков капитал, които извършват капиталови инвестиции в стартиращи и бързо разрастващи се фирми.

Началото на новите финансови инструменти бе дадено на двудневна конференция, организирана от гръцкото председателство на ЕС с цел обсъждане на начините за достъп до финансиране за научни изследвания и иновации.

Гаранциите и кредитите InnovFin ще бъдат финансирани със средства, заделени по програма „Хоризонт 2020“ и от групата на ЕИБ с цел подкрепа на инвестициите в НИРД, които са по-рискови и по-трудни за оценяване в сравнение с материалните инвестиции. Финансирането по всички инструменти ще се определя от търсенето, без предварително да се разпределят средства по сектори, страни или региони. В близко бъдеще тези дългови инструменти ще бъдат допълнени от набор от капиталови инструменти, управлявани от ЕИФ.  Тези финансови инструменти ще бъдат подкрепени с общо около 2,7 млрд. евро от бюджета на „Хоризонт 2020“, който е близо 80 млрд. евро.

Информация за продуктите InnovFin

Продуктите InnovFin за големи проекти имат за цел подобряване на достъпа до рисково финансиране за проекти за НИРД на големи предприятия и средни и големи дружества със средна пазарна капитализация; за университети и научноизследователски институти; за научноизследователска инфраструктура (включително благоприятстваща иновациите инфраструктура); за публично-частни партньорства и за предприятия или проекти със специално предназначение (включително за първи по рода си демонстрационни проекти на промишлени решения с търговско измерение). Европейската инвестиционна банка пряко ще отпуска кредити на стойност от 7,5 млн. до 300 млн. евро.

С финансирането за растеж InnovFin за дружества със средна пазарна капитализация се предлагат привилегировани и подчинени заеми или гаранции (включително мецанин и квазикапиталово финансиране) с цел подобряване на достъпа до финансиране предимно за иновативни по-големи дружества със средна пазарна капитализация (с до 3000 служители), но и за МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация. Европейската инвестиционна банка ще предоставя пряко кредити на стойност от 7,5 млн. до 25 млн. евро на бенефициери в страните от ЕС и асоциираните страни.

С гаранциите InnovFin за дружества със средна пазарна капитализация се предлагат гаранции или условни кредити на стойност между 7,5 млн. и 25 млн. евро с цел подобряване на достъпа до финансиране, особено за иновативни по-големи дружества със средна пазарна капитализация (с до 3000 служители). Инструментът ще се управлява от Европейската инвестиционна банка, а финансирането ще се предоставя чрез финансови посредници — банки и финансови институции в страните от ЕС и асоциираните страни. Финансовите посредници ще получават гаранции за покритие на част от своите потенциални загуби от ЕИБ, която също така ще предлага насрещни гаранции на гаранционни институции.

С гаранциите InnovFin за МСП се предлагат гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране на стойност между 25 000 и 7,5 млн. евро с цел подобряване на достъпа до финансиране за иновативни малки и средни предприятия и за малки дружества със средна пазарна капитализация (с до 499 служители). Инструментът ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд, а финансирането ще се предоставя чрез финансови посредници — банки и финансови институции в страните от ЕС и асоциираните страни. ЕИФ ще предоставя гаранции на финансовите посредници за част от техните загуби по дългово финансиране, обхванато от инструмента.

Консултантските услуги InnovFin, които ще се предлагат от ЕИБ въз основа на до 28 млн. евро от бюджета на „Хоризонт 2020“, имат за цел подобряване на финансовата осъществимост и инвестиционната готовност на големи проекти, които се нуждаят от значителни, дългосрочни инвестиции. Ще се предлагат и съвети с цел подобряване на условията за достъп до рисково финансиране за НИРД. Основната целева група са организаторите на големи проекти за НИРД, които съответстват на приоритет „Обществени предизвикателства“ на „Хоризонт 2020“. Очаква се консултантските услуги да ускорят разработването на проекти с инвестиционна стойност от около 20 млрд. евро.