Начало Новини и събития Заложени цели до 2030 г. относно климата и енергетиката за конкурентоспособна, сигурна и нисковъглеродна икономика на ЕС
Заложени цели до 2030 г. относно климата и енергетиката за конкурентоспособна, сигурна и нисковъглеродна икономика на ЕС

1204200 375 282 4x3Намаляване на емисиите на парникови газове с 40% под равнището от 1990 г., въвеждане на задължение за целия ЕС делът на енергията от възобновяеми източници да се увеличи най-малко на 27%, по-амбициозни цели на политиката за енергийна ефективност, нова система за управление и набор от нови показатели за изграждането на конкурентна и сигурна енергийна система — това са основните положения в новата рамка за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., представена днес от Европейската комисия.

Тази рамка е определена въз основа на подробен анализ на цените на енергията и свързаните с нея разходи, като ще предостави правна сигурност за инвеститорите и съгласуван между държавите членки подход, водещ до разработването на нови технологии. Целтаѝедасестимулиранепрекъснатиятнапредъккъмнисковъглеродна икономика и конкурентоспособна и сигурна енергийна система, която гарантира наличието на енергия на достъпни цени за всички потребители, повишава сигурността на енергийните доставки за ЕС, намалява зависимостта от вноса на енергия и създава нови възможности за растеж и работни места, като се отчитат потенциалните ценови въздействия в дългосрочен план.

Съобщението относно рамката за политиките за периода до 2030 г. ще бъде подложено на обсъждане на най-високо равнище — в Европейския съвет и Европейския парламент. То е придружено от законодателно предложение относно създаването през 2021 г. на резерв за пазарна стабилност за схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС с цел да се подобри нейната устойчивост. В доклад за цените на енергията и свързаните с нея разходи в Европа, публикуван едновременно със съобщението, се посочва, че повишаването на цените на енергията може частично да се компенсира чрез разходоефективни политики в областта на енергията и климата, конкурентни енергийни пазари и подобрена енергийна ефективност.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите на следните интернет адреси:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_en.htm

MEMO/14/39— Въпроси и отговори относно резерва за пазарна стабилност за СТЕ

MEMO/14/40— Въпроси и отговори относно рамката за политиките в периода до 2030г.

MEMO/14/38— Въпроси и отговори относно проучването на цените на енергията