Начало Новини и събития Комисията призовава за незабавни действия за възраждане на европейската промишленост
Комисията призовава за незабавни действия за възраждане на европейската промишленост

logo enЕвропейската комисия призовава държавите членки да признаят водещото значение на промишлеността като фактор за икономически растеж, заетост и повишаване на конкурентоспособността чрез мерки във всички области на политиката. Това е посланието на приетото днес Съобщение за възраждане на европейската промишленост. Комисията призовава Съвета и Европейския парламент да приемат представените законодателни предложения в областта на енергетиката, транспорта, космическия сектор и цифровите комуникации, както и да гарантират прилагането на необходимото законодателство, с което да завърши изграждането на вътрешния пазар. Необходими са и мерки за модернизиране на промишления отрасъл, като се отделят средства за иновации, ефективно използване на ресурсите, развитие на нови технологии, квалификация и достъп до финансиране с помощта на специална финансова подкрепа от ЕС. Комисията полага усилия Европа да предлага благоприятна среда за бизнеса чрез по-проста административна уредба и по-ефикасна публична администрация на национално и регионално равнище, както и на равнището на ЕС. Работи се и по други съществени механизми за достъп до пазара в трети държави — хармонизиране на международните стандарти, открити процедури за възлагане на обществени поръчки, защита на патентното право и дипломация на икономическата арена.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за развитието на промишлеността и предприемачеството, подчерта: Остава още много работа, ако искаме да постигнем целта до 2020 г. промишлеността да формира 20% от брутния вътрешен продукт в Европа. Конкурентоспособността на промишления отрасъл трябва да бъде политически приоритет на срещата на Европейския съвет през март 2014 г. С представената днес инициатива Комисията недвусмислено подчертава, че ако не предприемем спешни мерки за нова индустриализация и модернизация на икономиката, не можем да разчитаме на нови работни места. Необходими са енергични действия на европейско и национално равнище, за да съгласуваме и степенуваме всички средства, с които разполагаме. Стратегията за развитие на промишлеността трябва да обхваща и много други сектори, тъй като те са все по-тясно свързани и имат огромно влияние за успеха на промишления отрасъл.

За повече информация:

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

Силната промишленост е предпоставка за икономически растеж и заетост

Европейският съюз излиза от най-продължителната рецесия в историята си, която показа, че силната промишленост е важен фактор за устойчива икономика. Промишленият сектор в Европа не се ограничава само до производството — към него спадат добивът на суровини, енергетиката, услугите за стопанския сектор (например логистика), потребителските услуги (като сервизно обслужване на потребителски стоки за дълготрайна употреба) и туризмът. На него се падат 80% от износа на ЕС и от научните изследвания и иновациите с частно финансиране, т.е. значението на промишления отрасъл е много по-голямо, отколкото сочи делът му в БВП. Почти 25% от заетите в частния сектор работят в промишлеността и в много случаи трудът им е висококвалифициран, а всяко ново работно място в производствения сектор допринася за създаването на 0,5—2 работни места в други отрасли. Въпреки това делът на производството в брутния вътрешен продукт на ЕС продължава да намалява и през лятото на 2013 г. е бил 15,1% — далеч от обявената цел да формира 20% от БВП през 2020 г., която Комисията постави през 2012 г.

Конкурентоспособната промишленост — приоритет за Европа

Мащабът на предизвикателствата пред бъдещето на Европа налага да се очертаят политически насоки на най-високо равнище, т.е. в Европейския съвет. Само по този начин могат да се съгласуват и степенуват всички механизми, с които разполага Европейският съюз. Европейската комисия призовава държавите членки да признаят водещото значение на промишлеността за повишаване на конкурентоспособността и за постигане на траен икономически растеж в Европа, както и да предприемат по-систематични мерки за насърчаване на конкурентоспособността във всички области на политиката.

Според Европейската комисия трябва да се работи по следните приоритети, за да се повиши конкурентоспособността на европейската промишленост:

  • да се предприемат комплексни мерки във всички области на политиката с цел да се повиши конкурентоспособността на промишления отрасъл, който има съществено значение за общото състояние на икономиката в ЕС;
  • оптимално да се използват възможностите на вътрешния пазар, като се изгражда необходимата инфраструктура, гарантира се стабилна, опростена и предвидима нормативна уредба, благоприятстваща развитието на предприемачеството и иновациите, а също като се интегрират капиталовите пазари, осигуряват се по-добри възможности за обучение и мобилност на гражданите и се завърши изграждането на вътрешния пазар за услуги, който е определящ за конкурентоспособността на промишления отрасъл;
  • да се предприемат действия на вътрешния пазар и на международно равнище, за да се гарантира, че предприятията могат да си набавят енергия и суровини на достъпни цени в съответствие с международната конюнктура;
  • да се въведат и използват инструменти за финансиране на европейско равнище, като конструктивно се съчетават средствата по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“, структурните фондове (най-малко 100 милиарда евро по линия на средствата за регионално развитие) и национално финансиране за иновации, инвестиции и нова индустриализация;
  • да се възстанови кредитирането за реалната икономика при нормални условия. Европейската инвестиционна банка трябва да изпълнява по-стратегическа роля, като насочва повече целеви средства за иновации и проекти в промишления отрасъл. На равнището на Европейския съюз трябва да се работи за преодоляване на оставащите спънки, предизвикани от фрагментирания характер на финансовите пазари, и да се създават условия за развитието на алтернативни източници на финансиране;
  • да се подпомага постепенното включване на предприятията от ЕС — и особено на малките и средните предприятия — в глобалните вериги на стойността, за да се повиши тяхната конкурентоспособност и да се осигури достъпът им до световните пазари при по-благоприятни условия;
  • да се стимулира развитието на по-конкурентоспособен промишлен отрасъл, който е основен фактор за възстановяване на икономическия растеж и заетостта, за да може до 2020 г. делът на производството да достигне 20% от БВП.