Начало Новини и събития Комисар Василиу: „Хоризонт 2020“ е „огромен тласък за европейските научни изследвания и предприемачи“
Комисар Василиу: „Хоризонт 2020“ е „огромен тласък за европейските научни изследвания и предприемачи“

horizon2020 0Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, финансирането на научноизследователски стипендии и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще получат значително повече средства от бюджета на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, която беше приета днес от Европейския парламент. Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) попадат в компетенциите на Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта, която заяви, че гласуването представлява огромен тласък за европейските научни изследвания и за предприемачите на бъдещето“.

Бюджетът на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ представлява 8 % от общия бюджет на програма „Хоризонт 2020“ и възлиза на над 6 млрд. евро за финансиране за периода 2014—2020 г. Това е с около 30 % над сегашния бюджет от 4,7 млрд. евро за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ за периода 2007—2013 г. От новия бюджет ще получат помощ над 65 000 изследователи, от които почти 40 % докторанти. EIT ще получи 2,7 млрд. евро за периода 2014—2020 г., което е 3,5 % от общия бюджет на ЕС за научни изследвания и иновации. Това представлява значително увеличение спрямо първоначалния бюджет за EIT, който за периода 2008—2013 г. възлизаше на около 300 млн. евро. Средствата ще засилят капацитета за научни изследвания и иновации на ЕС и ще допринесат за създаването на работни места и растеж.

Благодарение на Европейския институт за иновации и технологии и дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ЕС увеличава съществено своята инвестиция в хората, които имат познания и талант да осъществяват иновационни дейности и да променят живота на хората. Това е чудесна новина за изследователската общност и бъдещите предприемачи от EIT“, заяви комисар Василиу.

Увеличението на бюджета подчертава важното значение, което се отдава на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, в рамките на които ще се обучава следващото поколение изследователи в Европа. Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще подпомагат изследователите на всички етапи от тяхното професионално развитие, независимо от тяхната област на специализация и националност. Изследователи, работещи във всички дисциплини — от животоспасяващи здравни грижи до фундаментални изследвания „синьо небе“, ще отговарят на условията за финансиране. По дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще се отпуска също помощ за докторантури в сферата на промишлеността, съчетаващи академичните изследвания с работа в предприятията, както и за други видове новаторско обучение, което увеличава възможностите за намиране на работа и за професионално развитие.

EIT ще играе съществена роля за осигуряването на динамичен и новаторски растеж в Европа, като попълва празнините между висшето образование, научните изследвания и бизнеса и подкрепя новосъздадени предприятия и специализирано следдипломно обучение. Той функционира посредством Общности на знание и иновации (ОЗИ) — новаторска идея за трансгранични публично-частни партньорства. В допълнение към съществуващите три ОЗИ в областта на климата, ИКТ и енергетиката през периода 2014—2020 г. в рамките на EIT ще започнат да работят пет нови ОЗИ: в областта на здравословния начин на живот и активния живот на възрастните хора (2014 г.), суровините (2014 г.), храните на бъдещето (2016 г.), производството с висока добавена стойност (2016 г.) и градската мобилност (2018 г.).

Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на ЕС

Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ подпомагат професионалното развитие и обучението на изследователи с акцент върху новаторските умения във всички научни дисциплини въз основа на транснационална и междусекторна мобилност.

Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще се превърнат в основната програма на ЕС за обучение на докторанти, като по тях ще бъдат подпомогнати 25 000 кандидати. Това включва финансиране на докторантури в сферата на промишлеността, съвместни докторантски програми, както и други новаторски форми на научноизследователско обучение, с които се увеличават възможностите за намиране на работа. В рамките на техните стипендиантски програми опитните изследователи ще бъдат насърчавани да прекарват известно време извън академичните среди, в предприятия и други организации.

Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще подпомагат също обмена в Европа на кадри, занимаващи се с научни изследвания и иновации, в рамките на партньорства, които включват както академичните среди, така и други организации, както и световния обмен за засилване на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. Освен това чрез схемата за кофинансиране COFUND дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще допълват бюджета на регионални, национални и международни програми за обучение в областта на научните изследвания в размер до 50 % от общото финансиране. В тази схема ще бъдат включени и изследователите в началото на тяхната кариера и тя ще засили връзките със структурните и инвестиционни фондове на ЕС.

Европейски институт за иновации и технологии

Основната мисия на EIT, създаден през 2008 г., е да насърчава конкурентоспособността на държавите членки, като обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследователски центрове и предприятия за решаването на основни предизвикателства пред обществото. Административното седалище на EIT е в Будапеща, като ОЗИ работят в 17 различни места в цяла Европа.

Понастоящем съществуват три ОЗИ (в областта на климатичните промени (ОЗИ „Климат“), устойчивата енергия (ОЗИ „InnoEnergy“) и информационното и комуникационното общество („ICT Labs“)), които обединяват над 350 партньори от най-добрите европейски университети, предприятия и изследователски центрове. EIT вече предостави обучение по предприемачество на над 1000 студенти и допринесе за учредяването на над 100 нови предприятия. Бяха създадени около 90 нови продукти, услуги и процеси и над 400 предприемачески идеи понастоящем се разработват в рамките на ОЗИ.

От 2014 г. нататък EIT и ОЗИ ще продължат да споделят своя новаторски подход към иновациите чрез разпространение и дейности за популяризиране. По-специално чрез Схемата за регионални иновации ще бъдат стимулирани иновациите в целия Съюз, като се даде възможност на партньорствата между висши учебни заведения, научноизследователски организации, дружества и други заинтересовани от иновациите страни да работя тясно с ОЗИ.

За повече информация:

IP/13/1133

Дейности „Мария Склодовска-Кюри“

Европейският институт за иновации и технологии накратко

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу