Начало Новини и събития Проучване в ЕС показва наличие на обществена подкрепа за отговорни изследвания и иновации
Проучване в ЕС показва наличие на обществена подкрепа за отговорни изследвания и иновации

 

00479169Според проучване „Евробарометър“ повече от три четвърти (77 %) от европейците смятат, че науката и технологиите оказват положително въздействие върху обществото. В същото време участниците в проучването изразяват загриженост за рисковете, свързани с новите технологии, например за човешкото здраве и околната среда. Те искат научните изследвания и иновациите да са съпроводени от необходимото внимание към етичните принципи (76 %), равновесието между половете (84 %) и обществения диалог (55 %). Подобно на резултатите от предишни проучвания „Евробарометър“ повече от половината от всички европейци се интересуват от новостите в областта на науката и технологиите (53 %), но по-голямата част от тях не се чувстват достатъчно добре информирани (58 %).

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Резултатите от това проучване показват, че европейците подкрепят ролята на науката и технологиите в обществото, но в същото време очакват учените и политиците да вземат под внимание техните ценности и притеснения. Следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ е насочена към постигане на този баланс. Сега трябва да увеличим усилията за провеждане на диалог за науката с обществото и да събудим сред повече млади хора интерес към кариера в областта на науката и иновациите.“

66 % от анкетираните смятат, че учените в университети или държавни лаборатории най-добре могат да обяснят въздействието на научното и технологичното развитие върху обществото. Също така според най-много хора (82 %) тази група се опитва да се държи отговорно спрямо обществото.

Повечето европейци се информират за новостите в тези области от телевизията (65 %), следвана от вестниците (33 %), интернет (32 %) и списанията (26 %). Малко по-малко от половината от участниците в проучването (47 %) са изучавали наука или технологии в училище, университет, колеж или на друго място. В същото време европейците гледат положително на ползите от научното образование за младите хора и по-голямата част от анкетираните (65 %) смятат, че правителствата на техните държави не правят достатъчно, за да стимулират интерес към науката сред младежите.

В рамките на настоящото проучване „Евробарометър“ чрез провеждане на преки лични интервюта в страните от Европейския съюз бе извършена оценка на отношението на европейските граждани към науката и иновациите. Общо 27 563 респонденти от различни социални и демографски групи бяха интервюирани между 26 април и 14 май 2013 г.  При изчисляването на средните стойности за ЕС не са включени данни за Хърватия, тъй като интервютата бяха проведени, преди тя да се присъедини към Съюза.

„Хоризонт 2020“, следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще се изпълнява от 2014 до 2020 г. Тя е със силен акцент върху справянето с предизвикателствата пред обществото, които засягат живота на хората, например подобряване на здравеопазването, развитие на по-екологичен транспорт и повишаване на продоволствената и енергийната сигурност.  „Хоризонт 2020“ ще включва специален бюджет за дейности на тема „Наука със и за обществото“, които ще са насочени към интегрирането на усилията в областта на науката и технологиите в европейското общество. Освен това средствата ще се използват за увеличаване на привлекателността на кариерите в тази област, особено сред младите хора, както и за мерки във връзка със съществуващото в тази сфера неравновесие между половете.

Пример за вече извършващата се работа за пряко ангажиране на хората е проектът VOICES (Възгледи, мнения и идеи на гражданите в Европа за науката). Той представлява едногодишна консултация с гражданите в целия ЕС за изследване на идеята за отпадъците като ресурс. Резултатите от нея се използват за определяне на научноизследователските приоритети в рамките на „Хоризонт 2020“ по отношение на управлението на битовите отпадъци.

Връзки

MEMO/13/987

Докладът, включващ резюме, и информация за отделните страни ще намерите на уебсайта на „Евробарометър“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Уебсайт на програма „Хоризонт 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm