Начало Новини и събития Стандартна справка-декларация за ДДС: улесняване на дейността на предприятията и подобряване на спазването на данъчното законодателство
Стандартна справка-декларация за ДДС: улесняване на дейността на предприятията и подобряване на спазването на данъчното законодателство

logo enДнес Комисията предложи нова стандартна справка-декларация за ДДС, чрез която разходите на предприятията в ЕС могат да бъдат намалени с до 15 млрд. евро на година. Целта на тази инициатива е да се намали бюрокрацията за предприятията, да се улесни спазването на данъчното законодателство и да се повиши ефективността на данъчните администрации в ЕС. Тя напълно отразява ангажимента на Комисията за интелигентно регулиране и е една от инициативите в програма REFIT за опростяване на правилата и намаляване на административната тежест за предприятията (IP/13/891). В днешното предложение се предвижда единен набор от изисквания за предприятията при подаване на справка-декларация за ДДС, независимо от това в коя държава членка става това. Със стандартната справка-декларация за ДДС, която ще замени националните декларации, ще се гарантира, че от предприятията се изисква да предоставят една и съща основна информация в едни и същи срокове в целия ЕС. Като се има предвид, че по-простите процедури са по-лесни за спазване и за прилагане, предложението трябва също така да помогне за подобряване на спазването на разпоредбите относно ДДС и за увеличаване на публичните приходи.  

Комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгирдас Шемета заяви: От стандартната справка-декларация за ДДС ще спечелят всички. Предприятията ще се радват на по-опростени процедури, по-ниски разходи и по-малко бюрокрация. Правителствата ще разполагат с нов инструмент за улесняване на спазването на разпоредбите за ДДС и това би трябвало да доведе до увеличение на събираните от тях приходи. Следователно днешното предложение е в подкрепа както на нашия ангажимент за постигане на благоприятен за бизнеса единен пазар, така и на стремежа ни за подобряване на спазването на данъчното законодателство в ЕС.  

Всяка година в ЕС 150 млн. справка-декларации за ДДС се подават от данъчно задължените лица до националните данъчни администрации. В момента изискваната информация, формулярите и сроковете за подаване се различават значително между отделните държави от Съюза. Това прави подаването на справка-декларации за ДДС сложна, скъпа и обременителна процедура за трансграничните предприятия. Предприятия, извършващи дейност в повече от една страна от ЕС, също така се оплакват, че е трудно да спазват разпоредбите за ДДС поради сложността на процедурите.

С предложената стандартна справка-декларация за ДДС се опростява информацията, която предприятията ще трябва да предоставят на данъчните органи. Декларацията ще съдържа само 5 задължителни  полета. Държавите членки ще разполагат със свобода да изискват известен брой допълнителни стандартизирани елементи — максимум 26 полета за информация. Това е значително подобрение спрямо настоящото положение, при което някои държави изискват попълването на информация в до 100 полета.

Предприятията ще трябва да подават стандартната справка-декларация за ДДС всеки месец, а микропредприятията — само веднъж на три месеца. Задължението за подаване на годишна обобщена справка-декларация за ДДС, което в момента съществува в някои страни от ЕС, ще бъде премахнато. С предложението също така се насърчава подаването на декларации по електронен път, тъй като стандартната справка-декларация за ДДС ще може да се подава по този начин в целия Съюз. Това значително опростяване на процедурата за подаване на справка-декларация за ДДС е в съответствие с по-широките ангажименти на Комисията за намаляване на административната тежест и пречките пред търговията в рамките на единния пазар.

Днешното предложение също така е важен принос към създаването на по-ефективна и защитена от измами система за ДДС, както е посочено в стратегията на Комисията за реформа на системата за ДДС (вж. IP/11/1508). Делът на ДДС в приходите на държавите от ЕС е около 21 %, но въпреки това през 2011 г. не е събран ДДС в размер на около 193 млрд. евро (вж. IP/13/844). Със стандартната справка-декларация за ДДС ще се създаде по-опростена система както за данъкоплатците, така и за администрациите. Това може да доведе до подобряване на спазването на данъчното законодателство и намаляване на несъответствията в приходите от ДДС. Поради това днешното предложение може да допринесе значително за фискалната консолидация в ЕС, като доведе до увеличаване на държавните приходи.

През декември 2011 г. Европейската комисия прие съобщение относно бъдещето на ДДС (вж. IP/11/1508). В него са посочени основните характеристики, които трябва да залегнат в основата на бъдещия режим на ДДС, а именно той да стане по-опростен, по-ефективен, по-устойчив на измами и по-подходящ за единния пазар.

Идеята за стандартна справка-декларация за ДДС бе подкрепена от Групата на високо равнище относно административните тежести. Резултатите от обществена консултация потвърдиха значителния интерес и подкрепа от страна на предприятията за подобна инициатива.

В съобщението относно интелигентното регулиране (IP/10/1296) Директивата за ДДС, и по-конкретно справка-декларацията за ДДС, е посочена като втория най-обременителен правен акт на ЕС. Днешното предложение има за цел разрешаване на този проблем.

Полезни връзки

Предложението е достъпно на следния адрес:               
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите:                    
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

MEMO/13/926