Начало Новини и събития Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж, се казва в тазгодишното издание на стратегически доклад на Комисията
Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж, се казва в тазгодишното издание на стратегически доклад на Комисията

logo enЕвропейската комисия представи днес цялостен преглед на начина, по който структурните фондове на ЕС работят в държавите членки. „Стратегическият доклад“ относно изпълнението на програмите по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. обединява наличната информация от държавите членки до края на 2011 г. (в повечето случаи). Програмите завършват през 2015, т.е. четири години делят момента, за който се отнасят данните, от края на периода. Въпреки това те вече сочат напредък и подобрения за много граждани, постигнати в резултат на инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

За ЕС като цяло те включват:

  • още 1,9 млн. души разполагат с широколентов достъп до интернет;
  • още 2,6 милиона души имат достъп до водоснабдителни услуги, а още 5,7 милиона души ползват резултатите от проекти в областта на отпадъчните води;
  • построени са 460 km пътна и 334 km железопътна инфраструктура по TEN-T; също така
  • 2,4 млн. души са намерили работа с помощта на Европейския социален фонд.
  • са направени инвестиции в 53 240 проекта в областта на изследователската и развойната дейност и в 16 000 проекта за сътрудничество между предприятията и научноизследователските организации;
  • подкрепа получиха и 53 160 новосъздадени фирми.
    • значително увеличение на броя на подпомогнатите лица в областта на заетостта — от около 10 милиона годишно преди 2010 г. до около 15 млн. годишно за периода след това; и
    • значително подобряване на резултатите от 2010 г. насам в областта на подкрепата за МСП: почти 400 000 нови работни места (половината от тях са създадени през 2010—2011 г.), включително 15 600 работни места за изследователи и 167 000 работни места в МСП.

Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване, като в бъдеще се очакват още по-впечатляващи резултати. До този момент:

Като се имат предвид оползотворяването на средствата и стартираните проекти, в доклада се очертават следните тенденции:

В своя коментар по доклада комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан заяви: Настоящият доклад прави безценна моментна снимка на политиката, която осъществява по-голямата част от приоритетите на ЕС и инвестира в растеж, точно когато това е най-необходимо. Предоставяме помощ за нови иновативни предприятия и създаваме качествени и устойчиви работни места за бъдещето, осигуряваме широколентов достъп до интернет в отдалечени райони, взимаме мерки срещу проблема с изтичането на мозъци, както и за изграждането на жизненоважни транспортни връзки, които допринасят за конкурентоспособността на регионите. Политиката също така показа, че може да бъде изключително гъвкава в отговор на кризата и да се адаптира към променящите се нужди на хората и обществото“

Той добави: Но има и от какво да се поучим: резултатите са понякога разпокъсани и държавите членки трябва да увеличат своите усилия за използване на ресурсите на ЕС. Гледайки към новия програмен период, очакваме държавите членки и регионите да насочат в още по-голяма степен политиката към резултатите и приоритетите с най-голямо въздействие.“

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор добави: С кризата средствата по политиката на сближаване на ЕС придобиват все по-важна роля като източник на инвестиции в целия Съюз. Европейският социален фонд предоставя решаваща подкрепа за нашите човешки ресурси, особено като помага на младите хора да увеличат максимално своите шансовете за успешна кариера. Подготовката на следващото поколение програми е единствената по рода си възможност да подкрепим нашата стратегия за растеж и работни места със сериозно финансово подпомагане. Инвестициите в социален и човешки капитал трябва да играят важна роля в това отношение.“

„Стратегическият доклад очертава напредъка на всяка страна към постигането на целите на ЕС, които са в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“. Тя насърчава държавите членки да направят оценка на постиженията в ключови стратегически сектори, като например научните изследвания и иновациите, железопътния транспорт, енергетиката, изграждането на капацитет, устойчивия градски транспорт, създаването на работни места и повишаването на квалификацията.

Докладите, представени от 27-те държави членки в края на 2012 г. (главно въз основа на данни от 2011 г.), дават на Комисията възможност да докладва за първи път относно напредъка при постигането на крайни продукти и резултати по време на програмния период и да насочи вниманието към важни и навременни послания относно потенциала на политиката на сближаване за икономическото възстановяване на ЕС. Комисията открои инвестиционните области, в които трябва да се предприемат действия за ускоряване на подбора и изпълнението на проектите, съфинансирани в периода 2007—2013 г., за да бъдат постигнати поставените цели.

Посредством трите си фонда — Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд, ЕС инвестира в 27-те държави членки 347 млрд. EUR за периода 2007—2013 г. Това представлява 35 % от общия бюджет на ЕС за същия период (975 млрд. EUR).

В доклада също така се подчертава значението на задълбочените реформи, които в момента се договарят от Европейския парламент и правителствата на страните от ЕС в областта на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г., в това число и по-стратегическо насочване на ресурсите към ключови приоритети и обръщане на по-голямо внимание на резултатите и оценката.

За повече информация:

Годишни доклади за изпълнението за 27-те държави членки:

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Повече информация относно Европейската политика на сближаване:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

(Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд)

Законодателни предложения на Комисията относно реформата на политиката на сближаване:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

Европейски социален фонд:

http://ec.europa.eu/esf

Аудиовизуални материали за проекти и лица, получили подкрепа по линия на Европейския социален фонд:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm

@EU_Regional

@JHahnEU