Начало
Мрежата EEN - същност и цели

ГОЛЯМА ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС


Основната цел на Европейската мрежа за предприятия е подкрепа на малките и средни предприятия, за да развият те своя иновативен потенциал и да повишат своята информираност относно политиките на Общността. Създадена през месец Февруари 2008 г. тази нова Европейска инициатива предлага на предприемачите "обслужване на едно гише", където те могат да поискат съвет и да използват широк кръг от лесно достъпни бизнес услуги.

Малките фирми, особено в ранния етап на развитие, често нямат ресурси да следят отблизо многообразните начини за подкрепа, осигурявани от различни програми на ЕС. Те не винаги са в състояние да направят цялостна оценка на своя иновативен и пазарен потенциал или да открият нови бизнес възможности, особено извън областите, които добре познават.

С повече от 500 контактни точки и почти 4000 опитни служители, мрежата е най-голямата в Европа, осигуряваща експертна помощ и услуги за бизнеса. Те са на разположение на фирми с различна големина, без значение дали са производители или предлагат услуги, макар че с приоритет се ползват МСП, изследователските институти, университетите, технологичните центрове и агенциите за развитие и иновации.

Мрежата може да помогне на клиентите си при търсене на бизнес партньори, особено в чужди страни, да организира индивидуални посещения на място за оценка на нуждите на фирмите и осигуряване на консултации по широк кръг бизнес въпроси. Добре разработена и вече доказала се база от данни позволява постоянен контакт между отделните мрежови партньори и обмен на оферти за партньорство и запитвания.

Не е възможно осигуряване на средства директно за фирмите. Но мрежата може да обясни възможностите за финансиране, които съществуват по конкретни програми на ЕС.


Опит и професионализъм

Всички организации в мрежата, с техния различен опит с бизнеса, изследванията и индустрията, имат значителен опит в подпомагане на малките предприятия. По-голямата част от тях вече са били част от две предишни мрежи – Евро Инфо Центровете и Иновационните Центрове, които работиха съответно 20 години и 12 години.

Чрез свързването на тези предишни услуги в едно цяло и чрез добавянето на допълнителни услуги, новата мрежа осигурява по-интегриран подход, доколкото участващите консорциуми са по-широкообхватни от преди.

Едно гише за всички услуги в подкрепа на икономиката, базирана на знанието


Предимството на Европейската мрежа за предприятия е в това, че всички услуги се предлагат на едно място и по този начин се намалява бюрокрацията и объркването, което настъпва, когато фирмите не са наясно към коя конкретна организация да се обърнат по даден въпрос.

Технологичните пробиви и успехи са от изключително значение за икономическото развитие на регионите и местните общности в Европа. Поради това мрежата отделя специално внимание на насърчаване на научните разработки. Въвеждането на иновативации позволява на фирмите да разработват нови продукти и услуги и да намаляват производствените разходи чрез подобряване на технологиите за производство, както и за подобряване на енергийната ефективност – приоритет, наложил се бързо в дневния ред на ЕС.


Двупосочна улица между предприемачите и Европейските институции


От една страна мрежата може да помогне на МСП, чрез осигуряване на практическа помощ, съвети и консултации, а от друга страна, тя има за задача да помогне гласа на бизнеса да бъде чут от Европейските институции и от тези, които вземат решения. Мрежата може да бъде използвана като съобщително средство, предаващо коментарите, възгледите и наблюденията на предприемачите към тези, които разработват политиките в Брюксел, с оглед да бъдат включени в бъдещите политически инициативи.