Начало
Покана за проекти за Мобилност по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпусната финансова подкрепа на проекти по дейност „Мобилност” на секторна програма “Леонардо да Винчи” за няколко целеви групи:

  • Мобилност с цел практика и/или професионално обучение на лица, преминаващи първоначално професионално обучение:

Ученици в професионални гимназии
Чираци

  • Мобилност с цел практика и/или професионално обучение на лица, намиращи се на пазара на труда;
  • Мобилност на специалисти по професионално образование и обучение и/или човешки ресурси.

Потенциалните участници в програмата са държавни, обществени или частни  организации и институции, които работят в сферата на професионалното образование и обучение. Такива могат да бъдат:

Институции или организации, предлагащи професионално образование и обучение;Асоциации, развиващи дейност в областта на професионалното образование и обучение, включително асоциации на обучители, родители, учители;
Предприятия, фирми, социални партньори, професионални организации, включително търговски палати, браншови камари и др.;
Организации, предлагащи професионално ориентиране, консултиране и информационни услуги, отнасящи се до учене през целия живот;
Институции, отговорни за системите и политиката в областта на професионалното образование и обучение през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
Изследователски центрове;
Висши училища;
Организации с нестопанска цел, доброволчески организации и неправителствени организации.

Краен срок: 05.02.2010 г.

Финансиране

По настоящата покана ЦРЧР ще отпуска финансиране за мобилност на максимум:

  • 20 ползватели и 2 придружители в рамките на един проект за мобилност на лица, преминаващи първоначално професионално обучение (IVT);
  • 10 ползватели в рамките на един проект за мобилност на лица, намиращи се на пазара на труда (PLM), и за проекти за мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и обучение (VETPRO).


Отпусканото за Мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи” финансиране покрива следните видове разходи:

  • Управление на мобилността (административни разходи)

За разходи по организиране на мобилността (административни) ще се отпускат по 200 евро за един ползвател, освен ако поисканите от кандидатстващата организация средства не са по-малко.

  • Предварителна подготовка (езикова, педагoгическа, културна)

Средства за предварителна подготовка ще се отпускат за проектите за практика на лица, преминаващи първоначално професионално обучение (IVT), и на лица, намиращи се на пазара на труда (PLM). За разходи за предварителна подготовка ще се отпускат по 250 евро за всеки участник в мобилността (с изключение на придружителите), освен ако поисканите от кандидатстващата организация средства не са по-малко.

  • Издръжка по време на престоя в чужбина

По настоящата покана за разходи за издръжка на един ползвател/придружител ще се отпускат 80% от определената от ЕК в Ръководството за кандидатстване за 2010г. ставка за съответната страна за съответната продължителност на мобилността. Средствата за издръжка се калкулират автоматично във Формуляра за кандидатстване при задаване на изискваните параметри.

  • Транспорт до града, където се намира приемащата организация, и обратно.

Средства за транспорт се отпускат при продължителност на мобилността до 12 седмици (включително). При продължителност над 12 седмици средствата за транспорт са включени в ставките за издръжка.
ЦРЧР си запазва правото да намалява размера на отпусканото финансиране за пътни разходи в случаите, когато поисканото от кандидатстващата организация финансиране е необосновано високо. Кандидатстващите организации се насърчават да избират най-удобния и същевременно икономически изгоден начин на транспортиране на участниците в мобилността.

Подробна информация:
http://www.hrdc.bg/news.php