{jpageviews 00 none}

Възобновяеми енергийни източници

v1

 

Използването на геотермална енергия, от енергетична гледна точка, намира приложение в две основни области - производство на електричество и за не електрически цели. Основен източник и в двете сфери е хидрогеотермалната енергия извличана от земните недра. Термалните води, носители на геотермална енергия, достигат до земната повърхност чрез естествено разтоварване (извори) и чрез сондажи Наличният в страната потенциал, позволява използването на тези два ресурса предимно за не електрически цели - производство топлинна енергия.

 

v2

 

Вятърът и енергията произвеждана от него се оказват привлекателни поради няколко причини - има го в изобилие, евтин е, практически неизтощим източник на енергия, не води до замърсяване и до климатични аномалии. Накратко притежава качества, с които нито един от традиционните енергийни източници за производство на електричество не може да се похвали. Експлоатационните разходи или по - точно липсата на такива за закупуване на горива, при производството на енергия, правят вятъра, като енергиен източник, особено привлекателен за инвеститорите.Но приложима ли е и целесъобразна тази технология за производство на енергия в реалните условия - климатични и пазарни в България?

 

 

Да погледнем на света с други очи! (pdf, 825KB)

v3

 

Един от некласическите енергийни източници се явява слънчевата енергия, поради своята практическа неизчерпаемост. Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но се наблюдават значителни разлики в интензивността на слънчевото греене по региони.

 

 

v4

 

Биогоривата са получени в резултат на обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник, биогоривата представляват директен заместител на изкопаемите горива в транспортния сектор и могат лесно да бъдат интегрирани в системата за снабдяване с горива.

 

 

v5

 

Ко-генератор е енергийно съоръжение за високо ефективно комбинирано производство на топлинна/охладителна и електрическа енергия. Комбинирано производство е едновременен  процес на получаване на два или повече вида енергия от един източник на първична енергия /гориво/.