Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира семинар в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), който ще се проведе в Казанлък на 19 юни 2009 г. в сградата на Дома на техниката. 

Целта на семинара е да запознае малките и средни предприятия с въпросите на енергийната ефективност в предприятията - енергиен одит на производствени процеси и помещения, с възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на собствени енергийни потребности и за производство и продажба на енергия, с нормативната уредба в тази област и с програми и други източници за финансиране за дейности в тази област. Участниците ще се запознаят и с дейността и възможностите за съдействие на Центъра за енергийна ефективност към Търговско-промишлена палата - Стара Загора за реализиране на фирмени проекти и с консултантски му услуги.
Семинарът се провежда в рамките на проект CHANGE – Палати, подпомагащи интелигентното използване на енергията в МСП, който се изпълнява в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа. Целите на проекта са:

  • съдействие на българските малки и средни предприятия да повишат енергийната си ефективност и все повече да използват възобновяеми енергийни източници 
  • индивидуални консултации чрез провежда на предварителен енергиен одит в селектирани предприятия
  • проучване на текущото състояние и проблемите пред българските предприятия за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.

Участието в семинара е безплатно и включва обучителни материали, обяд и кафе-паузи. Броят на участниците е ограничен и регистрацията ще бъде извършвана по реда на постъпване на попълнените регистрационни форми, които трябва да изпратите не по-късно от 17.06.2009 г.
Лектор на семинара е Владислава Георгиева - консултант в областта на индустриалния енергиен менидмънт.

Програма, Регистрационна форма

{jpageviews 00 none}