Търговско-промишлена камара – Стара Загора ви кани на семинар в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), което ще се проведе 11 юни 2009 г. от  9.30 до 18.00 часа в Сити хотел – Стара Загора.


Целта на семинара е да запознаят представителите на малките и средните предприятия с въпроси на енергийната ефективност като:
  • енергиен одит на производствени процеси и помещения,
  • възможности за използване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на собствени енергийни потребности и за производство и продажба на енергия,
  • нормативна уредба в тази област,
  • програми и други източници за финансиране за енергийно ефективни мерки.

Участниците ще се запознаят и с услугите на палатите, включени в мрежата за предоставяне на услуги в областта на ЕЕ и ВЕИ и възможностите за съдействие за реализиране на фирмени проекти. 
Семинарът се провежда в рамките на проект CHANGE – Палати, подпомагащи интелигентното използване на енергията в МСП, който се изпълнява в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа. Целите на проекта са:

  • съдействие на българските малки и средни предприятия да повишат енергийната си ефективност и все повече да използват възобновяеми енергийни източници
  • индивидуални консултации чрез провежда на предварителен енергиен одит в селектирани предприятия
  • проучване на текущото състояние и проблемите пред българските предприятия за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.

Участието в семинара е безплатно и включва обучителни материали, обяд и кафе-паузи. Броят на участниците е ограничен и регистрацията ще бъде извършвана по реда на постъпване на попълнените регистрационни форми, които трябва да изпратите не по-късно от 08.06.2009 г.
Лектор на семинара е Владислава Георгиева - консултант в областта на индустриалния енергиен менидмънт.
Тук може да изтеглите програма и регистрационна форма.

{jpageviews 00 none}