Търговско-промишлена камара – Пловдив ви кани на семинар в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), което ще се проведе 22 април 2009 г. от 9.15 до 17.30 часа в сградата на Търговско-промишлена камара – Пловдив.

Целта на семинара е да запознаят представителите на малките и средните предприятия с въпроси на енергийната ефективност като:

  • енергиен одит на производствени процеси и помещения,
  • възможности за използване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на собствени енергийни потребности и за производство и продажба на енергия,
  • нормативна уредба в тази област,
  • програми и други източници за финансиране за енергийно ефективни мерки.

Участниците ще се запознаят и с услугите на палатите, включени в мрежата за предоставяне на услуги в областта на ЕЕ и ВЕИ и възможностите за съдействие за реализиране на фирмени проекти. 
Семинарът се провежда в рамките на проект CHANGE – Палати, подпомагащи интелигентното използване на енергията в МСП, който се изпълнява в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа. Целите на проекта са:
съдействие на българските малки и средни предприятия да повишат енергийната си ефективност и все повече да използват възобновяеми енергийни източници 
индивидуални консултации чрез провежда на предварителен енергиен одит в селектирани предприятия
проучване на текущото състояние и проблемите пред българските предприятия за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.
Участието в семинара е безплатно и включва обучителни материали, обяд и кафе-паузи. Броят на участниците е ограничен и регистрацията ще бъде извършвана по реда на постъпване на попълнените регистрационни форми, които трябва да изпратите не по-късно от 17.04.2009 г.
Лектор на семинара е Владислава Георгиева - консултант в областта на индустриалния енергиен менидмънт.
От тук можете да изтеглите програма и регистрационна форма.

{jpageviews 00 none}