Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира обучение за експерти от системата на ТПП/К и други бизнес подкрепящи организации за предоставяне на информационни и консултантски услуги на бизнеса в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Получените компетенции могат да бъдат база за изграждане на центрове по енергийна ефективност към съответните организации и участие в съвместни проекти в тази област. Обучението се провежда в рамките на проект CHANGE – Палати, подпомагащи интелигентното използване на енергията в МСП, който се изпълнява в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа. Целите на проекта са: 

  • повишаване на капацитета на търговските палати/камари в областта на ЕЕ и ВЕИ и създаване на Европейска мрежа от палати/камари с такава компетентност;
  • повишаване на осведомеността и консултиране на бизнеса по въпросите на интелигентната енергия.   

Обучението ще се проведе на 13 и 14 март 2009 г. в сградата на ТПП – Стара Загора по приложената програма.
Участниците в обучението ще получат сертификат. 
Участието в обучението е безплатно, включващо обучителни материали, храна и кафе-паузи. Разходите за пътни и хотел са за сметка на участниците. 
Броят на участниците е ограничен. Моля, желаещите да участват да изпратят попълнена регистрационна форма не по-късно от 06.03.2009 г.
От тук можете да изтеглите програмата, регистрационната форма и списък на хотелите в Стара Загора. При желание, можем да окажем съдействие за хотелска резервация.

{jpageviews 00 none}