На 19 юни 2009 г. в Каварна ще се състои дискусионен форум на тема Развитието на ветроенергийни паркове в България - заедно с опазване на природата. Организатори са Кметът на община Каварна Цонко Цонев и Асоциацията на производителите на екологично чиста енергия в България с участието на депутатът в европейския парламент  Биляна Раева.
Форумът в Каварна е първи по рода си опит в България да се сложи началото на диалог между местна власт, държавни институции, неправителствени екологични организации, производители на възобновяеми източници на енергия и по-конкретно – ветроенергийни паркове, отбелязват организаторите. 
Кръглата маса е посветена на необходимостта от устойчиво дългосрочно развитие на вятърната електроенергия в България в съответствие с изпълнението на поставената от ЕС цел за осигуряване на 16 % от енергията от възобновими източници до 2020 г. Производството на екологично чистата енергия е нова за страната дейност. Това е причината участниците в нея да се сблъскват с трудности и неразбиране. Създава се представа, че използването на вятъра за добиване на енергия е в конфликт с опазване на природата, като пример често се дават ветроенергийните паркове на нос Калиакра. Всички те се слагат под един знаменател, независимо от факта, че всеки от тях изпълнява по различен начин законовите изисквания.
Ето защо организаторите на кръглата маса - на базата на едногодишния опит от функционирането на ветроенергийния парк "Калиакра Уинд Пауър", искат да посочат значението на вятърната енергетика за страната. Те ще представят конкретни  данни и факти от направения едногодишен мониторинг на района на парка и ще представят резултатите от дейностт на радара. Целта е да се съпоставят направените в доклада по ОВОС прогнози за евентуални заплахи за птиците и биоразнообразието, като следствие от изграждането на този ветроенергийния парк, с реалните факти от проведения едногодишен мониторинг.
Друг важен аспект на конференцията е взаимодействието между държавните институции, местните власти, населението и инвеститорите. Ще стане ясно как това взаимодействие е довело до възникването и изграждането на нови енергийни мощности в  района. Ще се отчете техният принос   за подобряване на социалното положение на местните жители, като част от тях вече ползват безплатна електроенергия.
Събитието ще се проведе от 09.00 часа до 16.00 часа в конферентната зала на хотел Отдих – град Каварна. Потвърдено е присъствието на министъра по европейските въпроси г-жа Гергана Паси и г–жа Нанси Конту, началник на кабинета на европейския комисар по околна среда г-н Ставрос Димас. Поканени са министърът на околната среда и водите г-н Джевдет Чакъров, министърът на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров, авторитетни международни природозащитни организации, сред които Кралско  дружество за защита на птиците, Бернската конвенция, BirdLife International, WWF. Покани са изпратени и до водещите български природозащитни и неправителствени екологични организации. В дискусията ще участват г-н Соломон Паси – Председател на парламентарната комисия по външна политика, г-н Цонко Цонев – кмет на Каварна, кметове на села от община Каварна, Европейската асоциация на производителите на ветрена енергия, г-н Николай Недялков – ръководител отдел "Натура 2000" към МОСВ, г-жа Костадинка Тодорова – директор Дирекция "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" към министерството на икономиката и енергетиката, представители на РИОСВ – Варна, представители на ДЕКВР, г-н Николай Караиванов -  орнитолог,  Инстут по зоология – БАН, г-н Людмил Инокомов – международен експерт – еколог, неправителствени екологични организации, учени и експерти по опазване на околната среда, "Калиакра Уинд Пауър", представители на ветроенергийни паркове и производители на екологично чиста енергия, медии.
Форумът иска да постигне разумен баланс на интересите на всички страни – инвеститори, природозащитници, държавни институции, местна власт, население, като се опита да обедини или поне да обобщи различните гледни точки в това отношение.
Като резултат от кръглата маса очакваме да се постави начало на по-широка дискусия за изработване на практически насоки за проектирането, изграждането и експлоатацията на ветроенергийните паркове в България, подчертават организаторите.
{jpageviews 00 none}