Проектът CHANGE цели изграждане на мрежа от палати, предоставящи информационни и консултантски услуги на бизнеса за оптимизиране и интелигентно използване на енергията и се изпълнява в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа.

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/index_en.htm

Енергийните въпроси във всичките им аспекти и тясно свързаните с това екологични проблеми стават все по-актуални в глобален мащаб. Поради тази причина Европейският съюз постави амбициозни цели, представени в съгласуван климатично-енергиен пакет, така нареченият „План 20-20-20”, който предвижда:

  • съкращаване до 2020 г. на 20% от емисиите вредни газове в атмосферата от нивата им към 1990 г.,
  • увеличаване с 20% на дела на електроенергията от възобновяеми и екологично чисти източници
  • съкращаване с 20% на общите разходи за енергийни нужди.

В предприятията често се оказва, че може да се постигне спестяване до 10-20% на  енергийните разходи с мерки, не изискващи никакви или ниски разходи. Експерти от палатите, участващи в мрежата са готови да консултират бизнеса как да постигне това. Европейският съюз и националните правителства отделят средства чрез програми, целеви фондове и други финансиращи инструменти за подпомагане на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници на енергия. Бизнесът може да разчита на мрежата от палати за съдействие и в тази област.

Печеливши аспекти на интелигентното използване на енергията за бизнеса са: намаляване на разходите за енергия; повишаване на финансовите приходи чрез производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници; изпълнение на корпоративната социална отговорност на бизнеса към опазването на околната среда.