През 2009 г. секторите "Транспорт", "Околна среда", "Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) и "Градска инфраструктура" ще бъдат подпомагани с безвъзмездна техническа помощ по JASPERS, предвижда одобреният План за действие на програмата в България през т. г. Очаква се с изпълнението му да се повиши качеството на изготвяната проектна документация, да се ускори изпълнението им и усвояването на средствата от Европейския съюз.
Правителството одобри и отчет за изпълнението на плана за действие на JASPERS през 2008 г., с който бе осигурена техническа помощ за секторите транспорт и околна среда. В доклада на министъра на финансите се посочва, че и през тази година продължава изпълнението на водните проекти в Перник, Пловдив, Кърджали, Банско и Добрич и поради това са включени в Плана за действие за т. г.
С подкрепата на JASPERS през м. г. е подготвен "Интегриран воден проект на гр. Сливен - фаза II" и той вече е одобрен за финансиране по ОП "Околна среда". Другите два изготвени проекта са за интегрираните водни проекти на Габрово и Враца. Документите са изпратени за утвърждаване от Европейската комисия.
Подготвят се и проекти за регионално управление на твърдите отпадъци за областите Видин, Стара Загора, София и Варна. Те също са включени в Плана за действие за т. г.
През 2009 г. ще продължи реализирането на повечето проекти в сектор "Транспорт", които бяха включени в плана за м. г. Това са строителството на автомагистралите "Струма" и "Марица", връзката на "Хемус" със Софийския околовръстен път, реконструкцията на пътната отсечка Кърджали-Подкова, модернизацията на пътя Враца-Ботевград. В подсектор "Железопътен транспорт" са проектите за електрификацията и реконструкцията на жп линията Свиленград до турската граница, реконструкцията на жп линиите Видин-София, София-Пловдив и София-Перник-Радомир, строителството на интермодален терминал в София и др.
Предвидено е през т. г. в сектор "Околна среда", подсектор "Води" да бъдат разработени пилотни проекти за градовете Велико Търново, Пловдив и Видин. Те трябва да изпълнят два критерия - да са в съответствие с регионалния принцип за ръководене на проектите и да осигуряват спазване на интегрирания подход при управлението на водите.
Инициативата JASPERS е инструмент за подготовка на големи инфраструктурни обекти в страните-членки на Общността. Тя бе създадена в края на 2005 г. от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа подготовката на приоритетни национални проекти, за които се предвижда финансиране от структурните и кохезионния фонд на ЕС. Споразумението за дейността на програмата у нас бе подписано през 2006 г. Техническата помощ по JASPERS е безвъзмездна.
{jpageviews 00 none}