ЕК предложи увеличение на дела на енергията от възобновяемите източници до 20% от общото произведено количество.

Амбициозните цели на Европейската комисия и Европейския съюз да се увеличи делът на възобновяемите източници при производството на енергия ще имат ползи не само за околната среда. Проучване на Европейската комисия показа, че ръст на дела на енергията, произведена от ВЕИ, с 20% от общата, ще доведе до откриването на нови 2,8 млн. работни места в Европа. Освен това ще увеличи брутният вътрешен продукт на общността с 1,1%.
През 2005 година в сектора са били заети 1,4 млн. европейци, които са добавили 58 млрд. евро към общия брутен вътрешен продукт на ЕС. Основно са използвани технологии за производство на енергия от вятъра, биомаса и хидроенергийни технологии.

{jpageviews 00 none}