На 26 януари 2009 г. в гр. Бон, Федерална Република Германия, на официална церемония беше учредена Международната Агенция за Възобновяема Енергия (IRENA - International Renewable Energy Agency).

Създаването на Агенцията е важна стъпка по пътя за постигане на устойчиво развитие, особено в условията на изчерпване на изкопаемите горива и заплахите от изменение на климата.
На официалната церемония присъстваха представители от над 100 държави, като под учредителния договор се подписаха 75 държави.
Република България, след Решение на Министерския Съвет от заседание, проведено на 22 януари 2009 г., също стана една от съ-учредителките на Агенцията, като за целта, упълномощеният заместник-министър на икономиката и енергетиката г-н Валентин Иванов, положи подписа си под устава, с който се учредява Агенцията.Член на официалната правителствена делегация беше и г-жа Костадинка Тодорова, директор на дирекция "Енергийна ефективност и опазване на околната среда" в Министерство на икономиката и енергетиката, която взе участие в целия процес по подготовката за учредяването на Агенцията.
Учредяването на Международната Агенция за Възобновяема Енергия беше инициирано от Федералното правителство на Германия в началото на 2008 г. с активната подкрепа на Кралство Испания и Кралство Дания. Целите на Агенцията са да съдейства за повишаване оползотворяването и устойчивото използване потенциала на всички форми на възобновяема енергия за да се постигане икономически растеж, устойчиво развитие, диверсификация на енергийните източници и сигурност на енергийните доставки, като се вземат предвид националните приоритети на всяка държава.
Основните дейности на Агенцията ще бъдат анализиране, систематизиране и мониторинг на съществуващите политически инструменти за поощряване оползотворяването потенциала на ВЕИ, инвестиционните механизми, добрите практики, наличните технологии, интегрираните системи и оборудване. Едновременно ще се инициират дискусии и ще се осигурява взаимодействие между правителствени и неправителствени организации, ще се предоставят практически политически съвети и помощ за членовете на Агенцията.
При осъществяване на дейностите си Агенцията ще работи в съответствие с целите и принципите на Организацията на обединените нации за мир и международно сътрудничество. Като страна-членка на ЕС, поела отговорностите за изпълнение на амбициозната политика на ЕС за значително повишаване дела на ВЕИ в общото енергийно потребление, както и с оглед на водещото положение на България в областта на енергетиката на Балканския полуостров, Република България поема своята роля на съ-учредител на Международната агенция за възобновяема енергия. Същевременно, евентуалното домакинство на един от регионалните офиси на Агенцията ще позволи на България да се възползва по-пълноценно от капацитета на експертите в Агенцията и ще улесни по-тясното и ефективно сътрудничество с другите държави от региона.
На 27 януари се проведе и първото заседание на вече учредената Международна Агенция, където бяха разисквани организационни въпроси, свързани с бъдещото функциониране на Агенцията.
За допълнителна информация, моля посетете официалния сайт на Агенцията: www.irena.org

 {jpageviews 00 none}