Дейности в България

  • Създаване на Европейска мрежа от над 60 търговско-промишлени палати в 12 страни членки на Европейския съюз с компетентност в енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) чрез мултиплициране на знанията и обмен на опит.
  • Проучвания чрез анкетиране на малки и средни предприятия в Европейския съюз с цел да се установи степента на енергийна ефективност във фирмите, да се идентифицират факторите, подпомагащи или възпрепятстващи предприемане на мерки за енергийната ефективност, доколко бизнесът познава възможностите за подпомагане на такива мерки с различни финансови инструменти. Резултатите от проучванията ще ориентират партньорите по проекта в каква насока да предоставят информационни и консултантски услуги.
  • Обучение на ръководители и експерти на малки и средни предприятия в различни аспекти на ЕЕ и ВЕИ – законодателство; енергиен одит, оценка на енергийната ефективност; видове ВЕИ и възможности за използване за задоволяване на собствени енергийни потребности и за продажба на енергия; процедура за включване към електропреносната мрежа; източници за финансиране; играчи на пазара – еско фирми, агенции, консултантски фирми.
  • Консултации на фирми – предварителна енергийна оценка чрез диагностика на състоянието им по отношение на ЕЕ и съвети за оптимизиране и участие в европейски и национални програми.
  • Съдействие за намиране на партньори за трансфер на технологии, бизнес или проектно коопериране в областта на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.
  • Създаване на мрежа от фирми с интереси в областта на ЕЕ и ВЕИ, които ще се възползват с предимство от услугите на Центъра за енергийна ефективност и ще получават информация в тази област. В тази мрежа ще бъдат включени всички фирми, които попълнят анкетните карти.