Слънцето ще дава около 65% от произвежданата на Земята през 2100 г. енергия
Ролята на петрола, въглищата и природния газ при общото световно енергийно потребление ще започне да намалява след 2030 г. Въглищата ще спрат да бъдат суровина за производство на енергия през 2100 г., а атомната енергия - още преди 2050 г. 


В същото време соларните технолигии за производство на енергия ще се развиват непрекъснато и през 2100 г. те ще имат дял от над 65% от всички използвани тогава енергийни източници. Прогнозата е на правителството на Германия, която и в момента е държавата с най-голям относителен дял в света от произведена електрическа енергия от Слънцето.
Според разчетите, в световен мащаб ще намалява и делът на всички други източници на енергия - вятър, биомаса и енергия, добивана чрез силата на водата. Прави впечатление, че преди 2050 г. се предвижда да бъде преустановено използването на ядрените електроцентрали, показва прогнозата на правителството на Германия. Всичко това е на фона на повишаване от близо 4 пъти на ползваната от човека енергия през настоящото столетие. Освен като процентни стойности, след 2030 г. ще намаляват реалните обеми на масово използваните сега суровини за производство на електрическа енергия и на горива.