Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
7,3% от потреблението на ток през 2008 г. е от ВЕИ Печат

7,3% от брутното вътрешно потребление на електрическа енергия у нас през миналата година е от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), се посочва в доклад на министър Петър Димитров за постигането на националните индикативни цели за потребление на електрическа енергия от ВЕИ.


Индикативната цел, посочена в договора за присъединяване на България към Европейския съюз, е през 2010 г. 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия да бъде от ВЕИ – биомаса, водна, слънчева, геотермална и вятърна енергия.
За постигането на поставените цели чрез Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата са въведени стимули, благоприятстващи въвеждането на технологии за използването на ВЕИ – приоритетно присъединяване на производителите на електрическа енергия от ВЕИ към преносната и разпределителната мрежа; задължително изкупуване на произведената ел. енергия от ВЕИ и на преференциални цени с изключение на енергията от ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 MW и т. н., съобщи Агенция Фокус.
Използването на ВЕИ при производството на електроенергия допринася за намаляване на използваните конвенционални горива и ограничаване на парниковите газове. Потреблението на алтернативна енергия подобрява сигурността на енергийните доставки, създаването на нови пазарни възможности за бизнеса и разкриването на нови работни места.
През м. г. около 96% от електрическа енергия от ВЕИ е произведена във водноелектрически централи. В експлоатация е въведен и първият ветроенергиен парк с инсталирана мощност от 35 MW. Към електроенергийната система са присъединени и няколко малки фотоволтаични електрически централи с мощност 87 kW.
Очаква се през следващите години производството на електричество от ВЕИ да нараства. През 2010 г. в експлоатация трябва да бъде въведен Хидровъзел Цанков камък. Неговата инсталирана мощност е 80 MW, а очакваното средногодишно производство ще бъде 158 GWh. В процес на реализация са и проекти за изграждане на малки ВЕЦ.
 
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign