Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Становище на Центъра по енергийна ефективност и ВЕИ към Търговско-промишлена палата - Стара Загора Печат
Относно предложението от фирма „Джи Ем Би Джи” ООД за Реализация на инвестиционен проект за изграждане на соларна електроцентрала с проектна мощност 250 kW на територията на Община Стара Загора и проведената презентация на проекта по време на общинска сесия на 22 януари 2009 г.


Уважаеми дами и господа общински съветници,

След разглеждане на предложените от заявителя материали, нашето становище е:

1.    Подкрепяме изцяло мнението на заявителя, че ВЕИ и особено базираните на соларни технологии, са приложими и особено перспективни в община Стара Загора. Тяхното внедряване ще има както икономически, така и екологичен ефект и ще допринесе за повишаване на енергийната независимост на Обшината.

2.    Имаме съществени резерви към предложението относно:
Базирането на проекта. Разполагането му върху общинска земя, която няма да може да бъде използвана за други, възможно много по-ефективни цели за дълъг период от време. Такива проекти биха били ефективни за много по-ниско урбанизирани общини.
Икономическата ефективност на проекта. В проекта не са включени стойността на предоставяне на земята, както и на други елементи, които ще повишат общата му стойност и ще намалят съществено икономеческата му ефективност, която и без това съвсем не е мотивираща. От друга страна, впечатляващо високи са както броят и квалификацията на предвидения обслужващ персонал, така  и посочените оперативни разходи и разходите за поддръжка, гаранционно обслужване(!) и мониторинг. Считаме, че посочената цена на киловат (пикова) инсталирана мощност е с повече от 25% над пазарните цени към момента. Бихме изразили и по-точно експертно становище относно стойността и технико-икономическите параметри на проекта при наличието на конкретни данни за избраните PV технологии и друго оборудване.
Предложените възможности за грантово финансиране. Нямаме информация за програми, финансиращи проекти за ВЕИ в общини като Стара Загора, които да предлагат грантово финансиране от 85%. Това е и нелогично при високата преференциална цена на изкупуване на еленергията. Програмата за развитие на селските райони (Mярки 311 и 312 за ВЕИ) са неприложими за Стара Загора.
Предлаганата схема за реализиране на проекта. Въпреки, че е посочен принципа на публично-частното партньорство (ПЧП), в проекта липсват каквито и да са елементи на тази схема. Общината участва изцяло със свои активи, поема всички разходи (включително осигурява възнаграждение на партньора за експертизата и ноу-хау), носи всички рискове, което съвсем не съответства на предложеното разпределение на потенциалните приходи.

С цел да се използват положителните елементи на предложението и да се отстранят наличните, според нас слабости, предлагаме:

1.    Да се направи цялостно проучване на енергийния потенциал на възобновяемите енергийни източници на община Стара Загора, в т.ч. и соларните. (Това съответства на изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, за което е възможно да се намери проектно финансиране.)
2.    Да се разработят пилотни проекти на ВЕИ с най-голяма ефективност и да се търсят програмни възможности за тяхното реализиране.
3.    За изпълнението на предложените дейности по т. 1 и т. 2 да се изберат изпълнители на конкурсен принцип. Фирма Джи Ем Би Джи” ООД би могла да участва в тези конкурси. 

Примери за ефективни проекти за използване на соларните технологии в община Стара Загора, според нас, могат да бъдат свързани с използване на покривите на общински сгради (училища, детски градини, административни сгради) за:
- термосоларни инсталации за топла вода;
- генериране на електрическа енергия от фотосоларни инсталации, която да се използва за специфични енергийни нужди на Общината (за тролейбусен транспорт, осветление и др.)
Това би намалило финансовите разходи за енергия на Общината.
                    С УВАЖЕНИЕ:
                    ОЛЕГ СТОИЛОВ,
                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – СТАРА ЗАГОРА
 Информация за Център по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
 към Търговско-промишлена палата – Стара Загора


 Центърът е създаден през 2003 г. с основна задача да съдейства на бизнеса, органите за местна власт и граждани от цялата страна за разясняване и популяризиране на предимствата и ползите от въвеждане на енергийно-ефективни (ЕЕ) мерки и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Оказва съдействие в сектора на ЕЕ и ВЕИ за трансфер на технологии, търсене на партньори, разработване на проекти и осигуряване на финансирането им. 
От 2005 г. ЦЕЕ развива специализация в областта на фотоволтаичните (PV) или фотосоларни технологии за директно преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия. В този сектор Центърът развива своя експертиза, вкл. и чрез разработване на измервателни уреди и организиране на бази данни от слънчеви измервания.
Участвал е и в момента участва в разработване на PV проекти, чат от които са реализирани или са в процес на реализация. Партнира с организации, развиващи дейност в тази област, като Лабораторията по слънчева енергетика към БАН, И ЕсДи – Бългрия ООД (член на КАМКО Груп), ЕНЕЛ България АД, агенции за енергийна ефективност, специализирани организации и фирми от страната и чужбина. Дейността на Центъра е отбелязана като добра практика в Манифеста на ЕВРОПАЛАТИ за 2006 г.
В момента Центърът е член на международен консорциум, ръководен от ЕВРОПАЛАТИ, който изпълнява проект по програма „Интелигентна енергия”. За дейността на Центъра изключително много помага членството на Търговско-промишлена палата – Стара Загора в най-голямата европейска бизнес подкрепяща мрежа ENTERPRISE EUROPE NETWORK. Допълнителна информация за Центъра може да се получи на интернет адрес http://www.chambersz.org/eec/.

 

 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign