Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
За Центъра Печат
Центърът по енергийна ефективност е създаден към Търговско-промишлена палата – Стара Загора в отговор на нарастващата потребност от информация и консултации в областта на енергийната ефективност за малките и средни предприятия (МСП). 


ДЕЙНОСТ

Дейността на Центъра по енергийна ефективност ще подпомага предприятията за повишаване на тяхната конкурентоспособност, като им съдейства за прилагане на най-добрите критерии и стандарти, свързани с енергийната ефективност.

Центърът по енергийна ефективност:

 • Предоставя информационни и консултантски услуги по въпросите на енергийната ефективност.
 • Разработва проекти по енергийна ефективност за малки и средни предприятия и съответната техническа документация.
 • Оказва експертно съдействие за трансфер на технологии, знания и опит в областта на енергийната ефективност.
 • Оказва съдействие за осигуряване на средства за съфинансиране на проекти за енергийна ефективност от европейските програми и фондове за икономически и социално сближаване, както и други национални и чуждестранни програми, фондове, спонсори и институции.
 • Организира и провежда обучения и семинари по темите за енергийна ефективност.
 • Създава и поддържа информационни бази данни:
  - на нормативни документи, във връзка с въпросите за енергийна ефективност
  - на консултанти по енергийна ефективност
  - на източници за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност

Дейностите на Центъра по енергийна ефективност се извършват чрез обединяване и координиране усилията на експерти, организации, фирми и консултанти, работещи по проблемите на енергийната ефективност.

ОПОРНИ ТОЧКИ на дейността на Центъра по енергийна ефективност са:

 • Водещия световен, европейски и национален опит в областта на енергийната ефективност.

 • Осъзнатата необходимост от страна на българските фирми за повишаване на енергийната ефективност и покриване на високите европейски и световни критерии и стандарти.

 • Фундаменталните промени, свързани с реформите в българската икономика.

 
< Предишен
Template
Template Template Template
Studentsdesign