Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Две нови схеми по ОП "Регионално развитие" Печат
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява две процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Конкретен бенефициент по първата схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” е Министерство на културата. Целите на схемата са да подобри, обнови и модернизира държавната културна инфраструктура в градските ареали и да осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Ремонт, реконструкция и оборудване на културна инфраструктура държавна собственост в управление на Министерството на културата;
• Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
• Подобряване на достъпа за хора с увреждания до културна инфраструктура държавна собственост в управление на Министерство на културата.
Крайният срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и проектните фишове към нея за 2008 г. е 30 септември за 2009 г. – 29 май и за 2010 г. – 31 март. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 28 773 608 лв.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проектни фишове към средносрочната рамкова инвестиционна програма е 300 000 лв., а максималният – 6 000 000 лв.  

Конкретен бенефициент по втората схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” е Държавната агенция по туризъм.
Схемата цели повишаване на ефективността на националния маркетинг и реклама на туристическия продукт, предоставянето на информация и подобряването на информационното обслужване.
Подкрепа ще получат:
• Маркетингови и рекламни дейности с национален и наднационален обхват, разработване на стратегии и програми, осъществяване на проучвания;
• Въвеждане на съвременни информационни технологии за създаване и модернизиране на национални системи и мрежи за информация и разпространение на туристическия продукт.
• Разработване и въвеждане на национални системи за сертифициране на качеството на туристическите услуги, местата за настаняване и атракциите.
Крайният срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и проектните фишове към нея за 2008 г. е 30 септември, за 2009 г. – 29 май, а за 2010 г. – 31 март. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 63 983 109 лв.
Минималният размер на отделните проектни фишове към средносрочната рамкова инвестиционна програма е 200 000 лв., а максималният – 8 000 000 лв.
Пълният комплект документи и Изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата Министерството на регионалното развитие и благоустройството:
http://www.mrrb.government.bg в раздел „Търгове/ Обяви”
и на интернет страницата на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013:
www.bgregio.eu в секцията „Отворени търгове”.

Източник: МРРБ, Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”

 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign